Nyheter

Arbetsgivaren ansvarar för säkerhetsarbetet även om de anställda bryter mot instruktioner

Arbetsmiljöfrågor blir allt mer prioriterade inom byggindustrin. Som jurister välkomnar vi varmt den här utvecklingen och hoppas på en sjunkande olycksfrekvens på byggarbetsplatser i framtiden. För arbetsgivare inom byggbranschen kan det dock fortfarande vara svårt att veta var gränsen för det egna ansvaret går och vilka konsekvenser som kan uppstå om arbetsmiljöfrågor inte hanteras på ett korrekt sätt.

Varje arbetsplats måste följa de regler som finns i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut. Arbetsmiljöverket har också rätt att ansöka om så kallade sanktionsavgifter i syfte att få arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Sanktionsavgiftens storlek varierar utifrån vilken bestämmelse som har överträtts; en sanktionsavgift på grund av överträdelse av reglerna om fallskydd i 60a § AFS 1999:3 uppgår till mellan 40 000 och 400 000 kronor. Det exakta beloppet bestäms utifrån hur många sysselsatta det överträdande bolaget har.

När det gäller överträdelse av reglerna om fallskydd ska en sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften kan sättas ned om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, alternativt om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. Ett exempel på ursäktlig överträdelse kan vara att den beror på en omständighet utanför arbetsgivarens kontroll.

I ett färskt avgörande från Kammarrätten i Göteborg (mål nr 787-16) prövades om en överträdelse som skett då en anställd agerat mot arbetsgivarens muntliga instruktioner kunde vara utanför arbetsgivarens kontroll och därmed ursäktlig. I det aktuella fallet hade fallskydd saknats åt ena sidan av en ställning; eftersom fallskydd saknades hade de anställda instruerats att inte beträda ställningen. Vidare saknades även tillträdesled till ställningen.

I domskälen understryker kammarrätten att arbetsgivaren måste försäkra sig om att de anställda följer de säkerhetsföreskrifter som finns och att det dessutom finns en skyldighet för arbetsgivaren att skapa en kultur på arbetsplatsen där säkerhetsföreskrifterna också respekteras. Att arbetsgivaren lämnat instruktioner om att de anställda inte skulle beträda ställningen, som dessutom saknade tillträdesled, var enligt kammarrätten inte så ursäktande att en jämkning skulle ske av sanktionsavgiften. Bolaget ålades därför att betala full sanktionsavgift, 46 400 kronor.

Ovanstående innebär att du som arbetsgivare inte kan förlita dig på att de anställda agerar enligt lämnade muntliga instruktioner, för att undvika risk för olyckor och sanktionsavgifter måste du även följa upp att lämnade instruktioner efterföljs.

Johan Wingmark Advokat, delägare

Vanja Eriksson jur. kand

Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB