Nyheter

Arbetsmiljöverket granskar bemanningsbranschen

Det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Främst är det unga bemanningsanställda män som råkar ut för skador.

Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik, och nu ska myndigheten granska bemanningsbranschens förebyggande arbetsmiljöarbete.

Bemanningsbranschen sysselsätter allt fler i Sverige, förra året drygt 67 000. Även globalt växer branschen och inom EU ökar antalet bemanningsanställda över landsgränser för varje år.

Samtidigt ökar antalet arbetsolyckor inom branschen. Det är främst fallolyckor, belastningsskador och olyckor med transportutrustning och handverktyg som anmäls.

Arbetsmiljöverket ska under hösten inspektera 400 arbetsställen. 100 inspektioner görs på bemanningsföretag och 300 på deras kundföretag i olika branscher.

– Inhyrd personal har många gånger de tyngsta arbetsuppgifterna. De är också ofta på nya arbetsplatser och behöver en säker start för att kunna utföra sina arbetsuppgifter riskfritt. Då är en grundläggande introduktion mycket viktig, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare av inspektionsinsatsen vid Arbetsmiljöverket.

Flest arbetsolyckor råkar kvinnliga städare och fordonsmontörer samt manliga truckförare och lagerassistenter ut för.  Byggbranschen sticker inte ut i statistiken.

– Rent statistiskt syns inte byggnadsarbetare så tydligt i den här olycksstatistiken, och förklaringen är att det inte hyrs ut så många yrkesarbetare av svenska bemanningsföretag. Oftare anlitar byggföretagen utländsk arbetskraft från utländska bemanningsföretag, och då kommer de inte med i statistiken. Men finns det brister fångar vi ofta upp dessa ändå genom våra vanliga bygginspektioner. 

Bemanningsanställda omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter precis som alla andra anställda. Både arbetsgivare i bemanningsföretag som hyr ut personal och kundföretag som hyr in personal har enligt lagen ansvar för bemanningspersonalens arbetsmiljö. 

 

Fakta: Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare;

• arbeta aktivt och ha rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet även för inhyrd/uthyrd personal
• se till att kunskaperna om risker i arbetet är tillräckliga hos arbetsledare, chefer och anställda
• undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön
• vidta åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa
• utreda och undersöka orsakerna till tillbud, olyckor och arbetssjukdomar.

Källa: Arbetsmiljöverket