Nyheter

Åren går och målen består – ökade kötider för tvistemål i domstol

Jaana Nilsson, AG Advokat.

Vi har de senaste åren sett en kraftig ökning av mål i Sveriges domstolar. Kommer längre väntetider att resultera i fler skiljeklausuler i entreprenadavtalen?

Det är en dyster bild som beskrivs av Domstolsverket (DV). Den 27 feb 2019 meddelades att högsta antalet mål under 2000-talet är uppnått efter kraftiga ökningar de senaste åren. Prognoserna pekar mot fortsatt kraftig ökning, särskilt av brottmål. DV har därför begärt cirka 1,5 miljard i ökat anslag för 2020. Det konstateras att om inte mer resurser ges innebär det stora konsekvenser på samhällsekonomin, rättssäkerheten och den enskilde. Det resulterar även i att målen läggs på hög och att kötiderna blir mycket långa. DV framhöll att resurser tillsatts till Polis- och Åklagarmyndighet, men inte till hela rättskedjan. Domstolarna har inte fått motsvarande anslag. Att det finns övergripande brister framkom även i Riksrevisionens granskning (RiR 2019:15) vars slutsats var att regeringen i sin styrning av myndigheterna inte haft tillräckligt fokus på rättskedjan.

I ett pressmeddelande från Svea hovrätt den 15 augusti i år framgår att antalet brottmål ökar, liksom övriga måltyper. Domstolen har besparingskrav och det kommer att finnas färre domare i tjänst. De mål som prioriteras är brottmål med häktade personer, mål med ungdomar och vissa andra mål enligt lag. För övriga mål, såsom tvistemål, kommer handläggningstiderna att öka och på sikt kan det handla om kraftiga ökningar. Den 18 juni i år skrev domstolscheferna för några av Sveriges största domstolar på DN debatt att de förutser undanträngningseffekter av mål som inte är akuta. Liknande inlägg har gjorts av bland annat domare i södra Sverige (den 23 juni i Sydsvenskan). Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson twittrade angående DN-artikeln att tvistemålen ”lär hamna allra längst ned i högen”. En slutsats som är enkel att instämma i, eftersom de sällan omnämns vid beskrivning av resursbristens konsekvenser.

I en rättsstat måste också rättskipning av civilrättsliga mål fungera. Även om bolag, när det gäller tvister, kan avtala om att de ska avgöras genom skiljeförfarande, är det oroande om drivkraften för det valet grundar sig i att domstolarna inte kan erbjuda fungerande alternativ.

Enligt regeringens mål, Regleringsbeslut I:19, ska 75 % av tvistemålen i tingsrätt ta högst sju månader att avgöra och i de mål där prövningstillstånd beviljas i hovrätten ska 75 % av målen avgöras inom tio månader från att målet inkom. Utifrån advokatbyråns verksamhet som präglas av entreprenadtvister, fordringstvister med mer  befinner vi oss i princip alltid bland de mål som inte avgörs inom uppsatta frister. Redan nu är upplevelsen tyvärr, ofta på grund av domstolens handläggning, att åren går och målen består.

Det förekommer att parter vinner framgång med att få skadestånd från staten baserat på rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. Sett i relation till den verkliga skada som långa handläggningstider kan innebära för den drabbade, till exempel att motparten hinner gå i konkurs, är det dock relativt låga belopp som utdöms.

AB 04/ABT 06 medför att tvister upp till 6,975 MSEK ska avgöras i domstol och tvister på belopp därutöver i skiljeförfarande. Om tiden för att få en lagakraftvunnen dom i tvisten är en viktig faktor, vilket det ganska ofta är, finns anledning att noga jämföra alternativen för tvistelösning. Det kan finnas behov att avtala om ändringar i relation till standardavtalen. Om inte val av byte till skiljeförfarande anses lämpligt, kan en specifik domstol vara en möjlighet. Attunda tingsrätt arbetar med ett snabbspår där dom ska kunna meddelas inom fyra månader. Det finns en förhoppning från min sida om att fler sådana initiativ kommer i framtiden. Det kommer att behövas, för om konjunkturen dessutom vänder har det historiskt inneburit fler tvister. ”En velande konjunktur: Vart är vi på väg?” och ”Ängslighetens kranka blekhet” är passande nog exempel på intressanta teman på Business Arena i Stockholm den 18-19 sep. Jag och mina kollegor ser framemot inspirerande diskussioner och givande möten där!

Jaana Nilsson
Advokat
AG Advokat