Nyheter

Arlandas inflyg ändras inte

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats.
Domen innebär bland annat att man får fortsätta med raka inflytningar till bana 01R efter år 2018.

Mark- och miljööverdomstolen har alltså gått emot mark- och miljödomstolens dom som meddelades förra året och som begränsade antalet inflygningar till bana tre. Syftet var att minska bullret för de boende i Upplands Väsby. Men nu ändras det.

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har haft att pröva har i huvudsak rört vilka skydds­åtgärder som ska gälla för att minska och begränsa störningen av buller från flygverksamheten, exempelvis villkor för inflygningsprocedurer, flygvägar och bullerskyddsåtgärder.

Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med den 1 januari 2018 upphävs. Förbudet ersätts med ett villkor som innebär att inflygnings­procedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt med hänsyn till flygplatsens kapacitet, regelverket för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden.

Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats.

I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 dB(A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter.

De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.

Klagande i målet i Mark- och miljööverdomstolen var Swedavia AB, Naturvårdsverket, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Föreningen Rosersbergs Villastad, Föreningen Väsbybor mot flygbuller, AB Gunnar Löfberg och tre privatpersoner.

Tillståndet får tas i anspråk trots att domen inte vunnit laga kraft.