Nyheter

Återhämtningen <br/> väntas bli långsam

Den nordiska byggmarknaden har drabbats hårt av finanskris och lågkonjunktur. I år väntas bygginvesteringarna i Norden minska med 14 procent enligt Sveriges Byggindustriers nya konjunkturprognos.

Återhämtningen på den nordiska byggmarknaden går långsamt. Bygginvesteringarna minskade med tre procent under 2008 och väntas minska med 14 procent i år. För 2010 förväntas de ligga kvar på 2009 års nivå, enligt konjunkturprognosen.

Sverige är det land som kommer lindrigast undan under prognosperioden2008-2010. Det beror främst på utvecklingen inom anläggningsmarknaden.

Störst nedgång i Sverige

Ändå har nedgången i bostadsinvesteringarna drabbat Sverige hårt. Sett över hela prognosperioden är det Sverige som har den största nedgången av de nordiska länderna.

— Nästa år påbörjas kanske 19 000 bostäder i Sverige, men det är ändå 3 000 färre än i Norge som har ungefär hälften så stor befolkning, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

När det gäller lokalinvesteringar är det Finland som får se den största nedgången enligt prognosen.

— Lokalinvesteringarna minskar i alla nordiska länder i år och det är bara för Sverige som vi väntar oss se en ökning 2010, säger Johan Deremar i pressmeddelandet.

Flera stimulanspaket

Anläggningsmarknaden i Norden väntas öka med en procent i år och med åtta procent nästa år. Flera nordiska länder har lagt fram stimulanspaket med inriktning på infrastruktur, vilket har dämpat nedgången i sysselsättning i byggbranschen.

Men Sveriges Byggindustrier tror ändå att 100 000 jobb kan försvinna under prognosperioden.

— Det minskade bostadsbyggandet har satt tydliga spår på byggsysselsättningen i Norden. Så mycket som 100 000 jobb kan försvinna under perioden 2008-2010. Sysselsättningsmässigt klarar sig dock Sverige något bättre än våra nordiska grannar, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier, i pressmeddelandet.

Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011 talar för att nedgången i sysselsättning bromsar in kraftigt nästa år. Arbetslösheten beräknas bli 9,4 procent 2010.

Bygginvesteringarnas
utveckling i Sverige

Investeringsvolym i miljarder kronor samt
procentuell förändring i fasta priser.

Utfall Prognos
Sektor 2008 2008 2009 2010
Bostäder 98,6 -5 -21 -1
Lokaler 89,7 7 -3 1
Anläggningar 71,7 4 9 10
Summa bygginvest 260,1 1 -7 3