Miljö/hållbarhet

Återvinning: byggmaterialen som ger störst klimatnytta

container med byggavfall
Bygg- och anläggningssektorn genererar cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer i Sverige, exklusive gruvavfall. Foto: Getty Images

Att använda återvunnet material i stället för nya innebär i princip alltid minskade koldioxidutsläpp. Störst klimatnytta ger materialåtervinningen av metaller.
Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

På uppdrag av Återvinningsindustrierna har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur mycket koldioxid det går att spara genom att använda olika återvunna material inom byggsektorn.
– Att använda återvunnet material i stället för nya innebär i princip alltid minskade koldioxidutsläpp. Den här rapporten gör det enklare för aktörer i branschen att räkna ut klimatbesparingen som det återvunna materialet innebär. Förhoppningsvis kan rapporten inspirera byggsektorn till att prioritera användning av återvunnet material och därmed minska utsläppen rejält, säger Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna.

Materialåtervinningen som ger störst klimatvinst

Materialåtervinning ger en klimatnytta i form av utsläppsminskning för alla undersökta material jämfört med om jungfruliga material tas fram. Materialen som undersökts är gipsavfall, mineralull, träavfall, metallskrot, hårdplast, krymp- och sträckfilm, plastgolv, cellplast, plast, brännbart avfall (papper, trä, plast), glas, wellpapp och papper.

Störst klimatnytta medför materialåtervinningen av metaller där utsläppen kan minska kraftigt om återvunnet material används. En annan mycket viktig åtgärd är att återvinna mer hårdplast och cellplast i stället för att förbränna dessa i energiutvinning.

– Materialåtervinning av till exempel metaller kräver mindre energi än produktion från jungfruliga råvaror. Om man använder återvunna material sparas därmed stora mängder energi vilket kan minska de totala klimatutsläppen per vikt, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Transporternas påverkan

Rapporten visar att avfallstransporterna generellt sett har en relativt liten klimatpåverkan på de totala utsläppen per ton insamlat avfall. Även för gipsavfall som i jämförelse med övriga fraktioner har lägst klimatnytta per ton insamlat avfall, kan man transportera avfallet genom nästan hela Sverige innan materialåtervinningen övergår från klimatnytta till klimatpåverkan. För aluminium går det att köra materialet mer än två gånger runt hela jorden innan materialåtervinningen övergår från att vara en klimatnytta till att bli en klimatpåverkan.

– Att använda återvunnet material när det är möjligt måste bli en självklarhet, inte minst för upphandlare, arkitekter, fastighets- och byggföretag. Inom återvinningsindustrin vill vi se en utökad sortering till återvinning av alla byggmaterial, inte minst när det gäller gips, mineralull och olika plaster. För dessa material är utsorteringen fortfarande otillräcklig, säger Viveke Ihd.

Vill du läsa mer? Rapporten Klimatnyttan med materialåtervinning av byggavfall hittar du här.