Nyheter

Åtta miljoner i böter för Falun

Falu kommun ska betala åtta miljoner kronor i böter för en otillåten direktupphandling. Det har Kammarrätten i Sundsvall beslutat.

Bakgrunden är att Falu kommun 2010 bröt mot lagen om offentlig upphandling. Istället för att göra en upphandling av väg- och gatuunderhåll förlängdes det dåvarande avtalet med entreprenören Peab. Avtalet mellan Falu kommun och Peab var värt minst 161 miljoner kronor.

Konkurrensverket ansåg att Falu kommun skulle betala tio miljoner kronor i böter. Då kommunen sagt upp avtalet i förtid sänkte förvaltningsrätten bötesbeloppet till sju miljoner. Förvaltningsrättens dom kom i mitten av februari och överklagades till kammarrätten som nu har meddelat att man höjer upphandlingsskadeavgiften till åtta miljoner kronor.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft vilken innebär att den kan överklagas.

– Vi ska analysera domen och sedan ta ställning. Jag har inga synpunkter på kammarrättens dom utan ärendet har haft sin rättsliga gång, säger Dan Nygren, kommundirektör i Falun.

Kammarrätten går helt på Konkurrensverkets linje i fråga om att den omständighet att en medarbetare på kommunen överskred sina befogenheter i samband med ingåendet av det aktuella byggentreprenadkontraktet inte ska påverka bedömningen av avgiftens storlek.

”Detta skulle skicka signalen att myndigheter med bristfällig styrning och kontroll kan premieras med en lägre upphandlingsskadeavgift jämfört med myndigheter med bättre styrning, kontroll och ansvarstagande”, skriver Kammarrätten i sin dom”.

Man säger vidare att ”otillåtna direktupphandlingar anses vara en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet, vilket bör leda till att sanktionsvärdet kan anses vara högt. En kommun kan inte undgå skadeståndsansvar genom att hänvisa till att felet begåtts av en anställd”.

Åtta miljoner kronor är det högsta belopp som hittills dömts ut i ett mål om otillåten direktupphandling.

Sex personer är sedan tidigare åtalade vid Falu tingsrätt, bland annat den före detta chefen för Trafik- och fritidsförvaltningen. Hon och tre andra tjänstemän är åtalade för mutbrott. På Peab har en platschef och en före detta anställd på Peab åtalats för bestickning.