Nyheter

Åtta miljoner till kunskapslyft

41 kommuner får stöd till nationella projekt om plan- och bygglagen, PBL.
Det är Boverket som delar ut åtta miljoner kronor för att höja kompetensen.

Det är en del i Boverkets kompetenssatsning där utvecklingsprojekt, utbildningar och nätverk ingår.
Boverket fick sammanlagt in 29 ansökningar om drygt 25 miljoner kronor. Boverket har regeringens uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen.

Målsättningen med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av lagen.
Kommuner kan söka stöd för att genomföra nationella utvecklingsprojekt för att få fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL.

Projekten ska ske i samverkan mellan kommuner. I varje projekt finns också en eller flera medsökande. Även länsstyrelser och kommunförbund ingår i arbetet.
Resultat och erfarenheter ska sedan spridas till kommuner och länsstyrelser.

Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med 500 000 kronor per medverkande kommun.
Boverkets beslut innebär att 13 av 29 ansökningar har fått stöd.

Här är en redovisning av vad projekten kallas, hur mycket pengar som varje projekt får och vilken kommun som är huvudsökande.

Huvudsökande/ Projektbenämning/ Beviljat stöd:

Höganäs: Processkartläggning inom PBL-område,t 500 000 kr
Gnosjö: Lathunden för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder, 1 196 000 kr
Torsby: PBL-projekt planläggningsrutiner och introduktion nyanställda, 525 000 kr
Trollhättan: Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL, 150 000 kr
Jönköping: Identifiering och analys av de mest kritiska momenten i plan- och expl.processe,n 453 000 kr
Lomma: 5-Yeskommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder, 600 000 kr
Ekerö: Utveckling av behovsbedömning utifrån nya PBL, 350 000 kr
Strömstad: Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser, 781 600 kr
Växjö: Hur genomför vi översiktsplanen? 664 294 kr
Södertälje: Effektivare samhällsbyggnadsprocess – med fokus på enhetlig kommunikation, 450 000 kr
Botkyrka: Stadsbyggnadsbenchen, 1 342 106 kr
Danderyd: Tillämpning av 9:4 d PBL samt tillgänglighetsfrågor i sammanhangen, 660 000 kr
Nacka: God arkitektur inom ramen för PBL, 328 000 kr

I varje projekt finns också en eller flera medsökande.