Nyheter

Avslår överklaganden gällande detaljplanen

Bild: David Chipperfield Architects

Länsstyrelsen har avslagit överklaganden gällande detaljplanen för Nobel Center.
– Det var ett väntat beslut, men skönt att få det på pränt, säger Susanne Lindh, vd Nobelhuset.
 

Länsstyrelsen har den 8 februari fattat beslut i ärendet gällande överklagande av detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen.

Beslutet innebär att detaljplanen, som antogs i kommunfullmäktige den 25 april 2016, fastställs med undantag för en av kommunen medgiven ändring. Ändringen innebär att en del av en planbestämmelse har tagits bort.

Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte kommer att medföra påtaglig skada på riksintressena och inte heller att den medför sådana betydande olägenheter för grannarna att planbeslutet måste upphävas.  

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut: ”De revideringar som planen genomgått, vad avser bl.a byggnadens läge, längd och utformning, medför att den kommer att hålla sig under Nationalmuseums högsta del och därmed inte upplevas så dominerande. Länsstyrelsen har därför bedömt att byggnaden kan accepteras ur riksintressesynpunkt”. 

Överklagandena från grannfastigheterna avslås. De tre sakägare har varit Statens fastighetsverk, AB Hovslagaren och Fastighets AB LE Lundberg. Övriga klaganden avvisas. 

– Det känns bra att detaljplanen håller i en laglighetsprövning. Länsstyrelsen har varit väldigt tydliga med skälen i sitt beslut. Beslutet var väntat för oss, men det ger oss en ökad trygghet nu när vi är mitt uppe i allt förberedelsearbete, säger Susanne Lindh, vd Nobelhuset.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

– Vi måste avvakta ett eventuellt överklagande, men inom ett år hoppas jag att vi kan trycka på startknappen.