Nyheter

Baksmälla i Mälardalen

Sverige Byggers byggstart- och projekteringsindex har legat på minus det senaste året. Det är bostäder som förklarar nedgången i byggstarter medan den fallande projekteringsaktiviteten tillskrivs både bostäder och anläggningssektorn. Utvecklingen i Mälardalen, ligger i princip i linje med vad vi ser i riket, med den skillnaden att rörelserna ofta blir större när man synar en geografisk delmarknad. 

Enligt Sverige Byggers byggstartindex för riket så har byggkostnadsvolymen i upphandlade och byggstartade projekt minskat med 4 procent den senaste tolvmånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Den svagaste geografiska utvecklingen ser vi i Kronoberg, Uppsala och Östergötlands län med nedgångar på mellan 22 och 36 procent, medan de byggkategorier som faller mest är bostäder och idrottsanläggningar.

Projekteringsindex har fallit sedan början av förra året och nedgången på 11 procent i den senaste mätningen pekar på att den negativa utvecklingen håller i sig. Det bör dock påpekas att projekterandet i Uppsala, Örebro och Skåne län har ökat det senaste året, medan Stockholm sjunker kraftigt.

Projekteringsindex har minskat inom de flesta och framför allt i de tyngsta delkategorierna. Ljuspunkten är de kategorier som ligger i den offentliga sektorn som till exempel, skola, sjukvård och idrottsanläggningar som alla ökat jämfört med förra året. Nedgången för flerbostadshus på 12 procent, får dock en för marknaden påtaglig effekt, då denna kategori står för i runda slängar halva projekteringsvolymen.

I Mälardalen, (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro län), har byggstartsindex minskat med 8 procent. Vi ser en nedgång i drygt hälften av byggnadskategorier där främst bostadsbyggande blir tongivande då det står för drygt hälften av den startade volymen. I denna kategori har byggstartsindex minskat med knappt 20 procent senaste året. Om vi skall belysa några av de kategorier som visar ett positivt indextal så får vi titta på vägar/gator, skolor och sjuk och hälsovårdskategorierna, som alla ökar. Dessa tre kategorier utgör ca. 20 procent av marknaden. En annan ljuspunkt är att det senaste 12-månadersperioden har startats 24 procent mer industri och verkstadslokaler.

Projekteringsindex ligger stadigt på minus i årstakt (ned 15 procent) men i Mälardalen, som i riket i övrigt, har man en period av mycket kraftig tillväxt i bagaget. Vissa byggnadskategorier ökar starkt och den mest betydande ökningen syns i skola/förskola som ökar drygt 70 procent, vilket tar kategorin upp till en andra plats volymmässigt. Största volymtappet kommer icke överraskande från flerbostadshus, som står för nästan 60 procent av volymen, så även om minskningen på 16 procent inte är den i sammanhanget största så innebär det en kraftig påverkan på totalnivån.

Stockholm och Uppsala är de två största länen med en knappt 30 procentig andel av hela Sveriges byggstartsvolymer, resterande län i Mälardalen utgör ca. 10 procent av Sverigevolymen. Samtliga Mälardalslän minskar volymmässigt i den senaste mätningen, och de största procentuella minskningarna kommer från Uppsala och Örebro län som faller 25 respektive 16 procent.

Projekteringsindex faller också det i Stockholm och Södermanlands län, medan de ökar i de andra tre länen. Kraftigast är projekteringsökningen i Örebro, som ökar hela 68 procent, medan Västmanland kommer in som tvåa med en 12 procentig ökning. I Uppsala är projektökningstakten mer blygsamma 2 procent.

Enligt Sverige Bygger är nybyggnaden av tvärförbindelsen i Södertörn det största projekt som planeras bli påbörjat i Mälardalen under de kommande åren. Som god tvåa kommer ett flerbostadshusprojekt i Nacka in, projektet är en nybyggnation av 2000 bostäder i Bergs oljehamn, till en kostnad av ca. 4,5 mdr.  

Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
PrognoscentretTabell: Största kommande projekt , Topp 10, i Mälardalen (baserat på byggkostnad i miljoner kronor). 

          

Projektnamn Projekt Kommun Byggkostnad Byggstart Huvudkategori
Tvärförbindelse Södertörn/Väg 259 Nybyggnad av väg Tvärförbindelse Södertörn Huddinge 10000 2020  Vägar, gator, torg
Bergs Gård, Oljehamnen Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka Nacka 4500 2020  Flerbostadshus
Järfälla Idrottsstad, Veddesta 3 Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta Järfälla 3500 202001 Flerbostadshus
Globen Shopping Tillbyggnad av galleria i Johanneshov, Stockholm Stockholm 2650 2020  Köpcentrum
Bromma flygplats-Helenelund Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund Stockholm 2500 201906 Järnväg och spårväg
Rosenkälla Öst, etapp 1 Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1 Österåker 2500 2020  Köpcentrum
Nya bostäder i Mälardalen Nybyggnad av bostäder i Mälardalen Stockholm 2500 2020  Flerbostadshus
Kistadal Nybyggnad av hyres- och bostadsrätter samt omb till studentbostäder i Kista Stockholm 2000 2020  Flerbostadshus
CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Danderyd-skanstull Danderyd 1850 2019  Elektrisk ledning
Hässelbygrenen Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen Stockholm 1700 2020  Järnväg och spårväg