Nyheter

Beslut om stadsmiljöavtalen

Nu är regeringens beslut om stadsmiljöavtalen fattat och därmed är det möjligt för kommuner och landsting att ansöka om bidrag till kollektivtrafiklösningar.
 Det förbättrar förutsättningarna för ett effektivt och modernt kollektivtrafiksystem som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, skapa fler jobb och förbättra arbetspendlingen, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Målet för regeringen är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska. Stadsmiljöavtalen är ett led i regeringens arbete med att nå de målen. I och med avtalen öppnas möjligheten för en större andel av persontransporter i städer med kollektivtrafik, hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder.

– Med stadmiljöavtalen kan kommuner och landsting få det smörjmedel som behövs för att satsa på smarta, innovativa transportlösningar som annars kanske inte skulle bli av. Det förbättrar förutsättningarna för ett effektivt och modernt kollektivtrafiksystem som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, skapa fler jobb och förbättra arbetspendlingen. Om fler åker kollektivt minskar även den lokala och globala miljöpåverkan, säger Anna Johansson.

Stödet ska gå till anläggningar för kollektivtrafik och/eller anläggningar för nya transportlösningar för kollektivtrafik.

För att kunna få stöd ska kommunerna och landstingen även genomföra motprestationer.
Dessa ska i sin tur bidra till en ökad andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande.

Under oktorber månad kan Trafikverket gå ut med sin första utslysning och eftersom det är möjligt att dela ut pengar i förskott så är Anna Johansson  säker på att pengarna kommer att kunna användas redan under innevarande år.
– Det är många kommuner så står på tå och redan har mer eller mindre färdiga projekt som man är beredda att ansöka om pengar till, säger hon.