Nyheter

Beställare bestämmer vem som ska besiktiga

KRÖNIKA. När entreprenören anmäler att entreprenaden är färdigställd genomför ofta beställaren besiktning med hjälp av besiktningsman.

Besiktningen är, kort sagt, beställarens mottagningskontroll. Beställaren kontrollerar, genom besiktningsförfarandet och med hjälp av besiktningsmannen, att entreprenören levererat vad kontraktet stipulerar. I AB 04 och ABT 06 fastslås att besiktningen ska undersöka och vid besiktningen bedöma om entreprenaden uppfyller kontraktets fordringar. Besiktningen ska genomföras med noggrant iakttagande av parternas rätt. Besiktningsmannen ska i ett utlåtande ange om entreprenaden är godkänd eller ej. Om entreprenaden godkänns är entreprenaden avlämnad till beställaren. Besiktningen och besiktningsmannen har således en viktig roll. Besiktningsmannen ställs ofta inför svåra överväganden i såväl tekniska som juridiska frågor. Enligt AB 04 och ABT 06 ska besiktning verkställas av en därtill lämpad person som beställaren utser. Av kommentaren till bestämmelsen framgår att det ställs krav på att besiktningsmannen ska vara tekniskt kunnig och att han eller hon även ska noggrant beakta såväl beställarens som entreprenörens intresse. Enligt kommentaren ska besiktningsmannen iaktta objektivitet vid utförandet av uppdraget. Trots detta så är det inte sällan som det uppstår frågor om vem som är lämplig och om beställaren kan utse vem som helst till besiktningsman. Det enkla svaret på den frågan är att beställaren utser den som beställaren anser lämplig. Det finns inga hinder för beställaren att utse brorsan att utföra besiktningen. Upprörande kan tyckas, men så är det. Däremot är inte entreprenören rättslös. Besiktningsmannens ord – eller snarare utlåtande – är på intet sätt lag. Ett besiktningsutlåtande kan alltid överprövas, till exempel genom ett särskilt överbesiktningsförfarande. Vid överbesiktning tillsätts en nämnd där parterna har möjligheten att själva utse varsin besiktningsman. Dessa två besiktningsmän utser därefter en ordförande för besiktningsnämnden. Såväl slutbesiktning som överbesiktningsnämndens utlåtande går alltid att överpröva i domstol eller i ett skiljeförfarande. Så trots att det framgår av AB och ABT att besiktningsmannen ska vara lämplig – och objektiv – står det beställaren fritt att utse vilken besiktningsman denne vill. Entreprenören kan däremot alltid bestrida riktigheten av besiktningsmannens uppfattning och antingen begära överprövning av besiktningsmannens utlåtande i en överbesiktning eller låta saken bli prövad i ett rättsligt förfarande.

Peter Degerfeldt
Advokat, Landahl Advokatbyrå

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Kontakta advokat Peter Degerfeldt på [email protected] eller 070-9385162.