BIM ersätter ritningar när 100-årig bro renoveras

BIM ersätter ritningar när 100-årig bro renoveras
Det blir inte några traditionella ritningar när Rösjöbron i Arboga kommun ska renoveras.
Den snart 100 år gamla bron vid Röfors i Arboga är i stort behov av renovering. Konsultbolaget WSP har därför fått i uppdrag att ta fram en BIM-modell som hela renoveringen, från projektering till förvaltning, ska utgå ifrån. Det är första gången som Trafikverket satsar på införande av BIM i förfrågningsunderlag till broentreprenad.

Röforsbron i Arboga kommun är en av cirka 120 broar som finns med på Trafikverkets lista över nationellt bevarandevärda broar. Nu är bron i behov av renovering och Trafikverket har därför tillsammans med länsstyrelsen i Västmanlands län beslutat att i stället för att bygga en helt ny bro, byta den nuvarande brons hela överbyggnad och återskapa den i enlighet med den tidigare utformningen. Detta innebär också att det nuvarande räcket kommer att bytas ut och ersättas av ett gjutjärnsräcke. Röforsbron får efter renoveringen en ökad bärförmåga och en teknisk livslängd på ytterligare 120 år.

– Renoveringen av bron är ett unikt projekt av två anledningar. Dels utmaningen att brons utseende ska återskapas med metoder som inte används idag, dels att vi på Trafikverket vill satsa på införandet av BIM (byggnadsinformationsmodell) och detta projekt blir ett steg i arbetet. Det blir inte några traditionella ritningar utan hela renoveringen, från projektering och upphandling till byggnation och förvaltning, ska utgå ifrån den BIM-modell som konsultbolaget WSP har tagit fram, säger Mikael Malmkvist, projektledare Trafikverket.

Förfrågningsunderlaget innehåller tre BIM-modeller: en Teklamodell för bro och anslutande vägar och mark, en modell gjord i Sketchup som visar förslag till trafikanordningar och en modell för tillverkning av räckesståndare. Byggstart av bron sker vecka 32-33, 2012 och planeras pågå ett år.

– Med BIM genom hela processen blir det ett mer samordnat och effektivt sätt att driva renoveringen av bron. Det kan leda till sänkta kostnader och ett mer miljöanpassat agerande. Men för att nå de positiva effekterna fullt ut krävs att alla aktörer har ett gemensamt synsätt. Därför är det glädjande att Trafikverket nu tagit ett stort steg i utvecklingen av BIM genom att redan i upphandlingen lägga en gemensam grund till effektiva processer, säger Lars Schagerström, uppdragsansvarig WSP.

Trafikverket driver ett dokumentationsprojekt där bland annat resultat och erfarenheter kring användningen av BIM ska utvärderas. Detta kommer att spridas löpande genom branschföreningen OpenBIM.

 

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt