Nyheter

BIM inte enda lösningen

Införande av klimatdeklarationen och digital loggbok i byggbranschen kräver särskilt att de små och medelstora entreprenörerna inför ny digital teknik som de inte använder idag. Men flera teknikexperter anger nu till Byggvärlden att Boverket förordar onödigt dyra eller onödigt avancerade lösningar. 

Boverket förordar onödigt dyra eller onödigt avancerade lösningar i arbetet med att nå ett klimatneutralt byggande, menar flera aktörer i branschen.

– Om alla entreprenörer behöver införa BIM för att kunna göra klimatdeklarationer så kommer det att försena klimatneutralt byggande i Sverige. Det finns flera tusen entreprenörer i landet som idag inte använder BIM. Min uppfattning är att det går att klara uppgiften på ett enklare och billigare sätt, säger Lars Nilsson, byggexpert, fd fastighetschef i Region Värmland.

– Jag vill inte skrämma med att alla entreprenörer i landet måste lära sig använda CAD-program för att göra klimatdeklarationer. Man kan ”BIM:a” med hjälp av byggkalkylprogram och klimatanalysprogram också. CAD-program är duktiga på att mängdberäkna men det går att göra halvmanuellt också, säger Klas Eckerberg, systemexpert vid Svensk Byggtjänst som jobbar åt hela den svenska byggbranschen.

Under senaste åren har byggbranschen tagit fram kostnadseffektiva lösningar för klimatberäkningar för byggnader. Malmö ligger i täten med detta.

På regeringens bord ligger nu lagförslag om införande av klimatdeklarationen och införande av digital loggbok. Det är klart att detta särskilt ställer nya krav på de små och medelstora entreprenörerna som ligger efter med digital teknik, jämfört med landets stora entreprenörer. Boverket har utarbetat underlag.

Samtidigt är det så att de små och medelstora entreprenörerna har 60-70 procent av marknaden för nyproduktion av byggnader i Sverige. Av flera skäl är det därför en mycket känslig fråga hur den nya statliga regleringen införs för klimatdeklaration och digital loggbok.

Regeringen planerar att riksdagen under 2021 inför lagstiftning som innebär att klimatdeklaration blir obligatoriskt från 1 januari 2022, för i stort sett all nyproduktion, utom villabyggen i egen regi. Boverket föreslår att 2027 skärps kraven och därmed krävs mer omfattande databeräkningar för klimatdeklarationen, 2035 och 2043 utökas kraven och än mer avancerade beräkningar krävs. Riksdagen ska om några år fatta beslut om de skärpta kraven, enligt planerna.

Boverket föreslår att digital loggbok ska upprättas vid uppförande av nya byggnader och hållas uppdaterad under byggnadsverkets livslängd. Förslaget innebär att kravet på loggbok till en början bara ska gälla för byggnader större än 1 000 kvadratmeter, det vill säga skolor och bostadshus med minst 20-25 lägenheter. I loggboken ska det finnas information om de byggprodukter som finns i byggnaden, deras egenskaper och prestanda samt var i byggnaden de enskilda produkterna finns. EU diskuterar också att införa EU-regler för en EU loggbok. Det är sannolikt att om lag om loggbok införs i Sverige så blir det i praktiken entreprenörerna som måste ta fram en ny loggbok för varje ny byggnad. Vilket år lagstiftning om loggbok införs är ännu inte klart.

För entreprenörerna är naturligtvis frågan när lagarna träder i kraft och vilka krav detta i praktiken ställer på de mindre och medelstora entreprenörerna som idag svarar för huvuddelen av nyproduktionen i landet. Samtidigt vill alltfler byggherrar själva bygga mer klimatvänligt, till exempel i Malmö.

Därför finns även ett marknadstryck för klimatvänligt byggande. Boverket bedömer att de stora entreprenörerna inte har några problem med att införa den nya digitala tekniken.

Byggvärlden har ställt frågan till Boverket vilken digital teknik som entreprenörerna behöver använda för att klara klimatdeklarationer. Boverket har inte förordat något annat alternativ än BIM.

– Det effektivaste sättet att göra klimatdeklarationer är att använda BIM och program för LCA (Life Cycle Analysis). Det tar mycket längre tid att göra resurssammanställning och beräkningar för klimatdeklarationen om annan teknik används, säger Christer Löfgren i Boverket.

Enligt regeringens lagförslag krävs inte så avancerade beräkningar för klimatdeklarationer från 2022 men om gränsvärden införs 2027 så krävs omfattande klimatberäkningar för klimatdeklarationen, enligt Boverket.

Boverket föreslår att från 2027 ska gränsvärden införas och då krävs omfattande beräkningar. Riksdagen ska om några år besluta om införande av dessa gränsvärden.

– De små och medelstora företagen får därmed tid att lära sig den nya tekniken. Boverket anser att det är en förutsättning med en ökad digitalisering i byggsektorn, som till exempel användning av BIM, i kombination med LCA-beräkningar från 2027, säger Kristina Einarsson i Boverket.

– Boverket har inte diskuterat om vi ska ställa krav på BIM i reglerna för klimatdeklarationen, säger Einarsson.

Hon anger samtidigt att Finland diskuterar att eventuellt ställa krav på att BIM ska användas när landet inför klimatdeklarationer 2024-2025.

Byggvärlden har frågat hur Boverket ser behovet av att använda BIM för att upprätta loggbok? Är det rimligt att entreprenörerna använder BIM för loggboken? För entreprenörerna har det ett värde att veta vilka krav som med viss sannolikhet ställs gentemot dem på längre sikt.

Boverket har inte svarat Byggvärlden på denna fråga.

Införande av loggbok är en mycket stor fråga för byggbranschen och fastighetsägarna. Motiveringen för att införa en digital loggbok för varje byggnad med alla byggprodukter, deras egenskaper och var de finns i byggnaden är enkel. Det handlar om att få kontroll över faktorer som miljö- och klimathot.

Sverige har sedan flera decennier en arbetsmiljölag som innebär att fastighetsägaren är skyldig att veta vilka produkter som finns i en byggnad. Men en mycket stor del av fastighetsägarna saknar både information och informationssystem som löser problemet. Med ett obligatoriskt digitalt system för loggbok i nyproduktionen kan saken lösas.

Anna Bergström Mörtberg på Finansdepartementet ansvarar för denna fråga hos regeringen.

– Regeringen avvaktar nu vad som händer på EU-nivå. Fjärde kvartalet 2021 planerar Europeiska Kommissionen komma med ett förslag om en ny byggproduktförordning och vi vet att kommissionen även har publicerat en studie om att utveckla ett ramverk för en EU loggbok, säger Anna Bergström Mörtberg

– Vi har ingen uppfattning ännu om när en ny byggproduktförordning kommer att gälla i Sverige och vi vet inte heller om en EU loggbok kommer att utvecklas, säger hon.

Det finns redan idag fastighetsägare som på eget initiativ infört digital loggbok. Det finns kommersiella produkter sedan 1990-talet. Region Värmland införde ett digitalt system för loggbok i sin nyproduktion år 2005 och idag täcker loggboken mellan en tredjedel och en fjärdedel av regionens fastighetsbestånd. De samarbetar med Sunda Hus AB för sitt system, enligt Lars Nilsson.

– För Region Värmland och andra fastighetsägare i samma läge ser jag inget behov av att gå över till att införa ett nytt system för loggbok baserat på BIM. De enda som tjänar på detta är leverantörer av programvara för BIM, säger Nilsson.