Statistik & Analys

Bostadsbyggandet ökade med 34 procent under 2021

Bostadsbyggandet ökar rejält, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bild: Gettyimages

Byggstarterna av bostadsprojekt fortsätter att öka, enligt Byggfaktas byggstartsindikator. På ett år har bostadsbyggandet ökat med 34 procent. För övriga byggnader märks dock en nedgång.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg under december med 0,8 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 0,9 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 9,4 procent, något lägre än årstakten i november.

– Byggstarterna fortsätter att öka i god takt, enligt Byggstartsindikatorn. Den drivande sektorn är bostadsbyggandet. Storleken på pågående projekteringar tyder på att denna trend kommer att fortsätta. Samtidigt finns det dock anledning att befara att osäkerheten kring tillgång och pris på byggmaterial och det slopade investeringsstödet för bostäder kan komma att dämpa uppgången framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Upp 34,4 procent

I december steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var något lägre än månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 34,4 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 36,2 procent för november. Sammantaget har bostadsprojekt med beräknade byggkostnader motsvarande drygt 106 miljarder kronor byggstartats under 2021, vilket är 13 miljarder kronor högre än det tidigare toppåret 2017. Sett till befolkningsmängd så har byggandet varit starkast i Stockholm, Skåne och Uppsala Län.

– Bostadsbyggandet fortsätter att öka i snabb takt i stora delar av landet. Största ökningarna av byggstarterna under 2021, räknat i byggkostnader, uppvisar Stockholm, Malmö och Uppsala. Men det finns ytterligare 141 kommuner där byggstarterna ökat, säger Tor Borg.

En god prognosindikator

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Våra indikatorer tyder på att antalet byggstartade bostäder landat kring 65 000 för 2021 och att årstakten kan komma att stiga ytterligare och nå rekordnivåer kring 70 000 senare under 2022. Men då finns det också en nedåtrisk på grund av osäkerheten kring vilken effekt de slopade investeringsstöden kommer att få, säger Tor Borg.

Övriga byggnader minskar

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande har minskat det senaste året. I december sjönk byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 1,2 procent, samma nedgång som förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 21,1 procent.

– Det finns en starkt uppåtgående trend när det gäller industribyggnader. Logistik- och lagerbyggandet har planat ut på höga nivåer medan byggandet av samhällsfastigheter, som tidigare ökat snabbt, nu tydligt vänt nedåt. Kontorsbyggandet verkar också mattas av medan byggandet inom handel, hotell och restaurang legat stabilt på historiskt låga nivåer det senaste året, säger Tor Borg.

Totalt över 100 miljarder kronor

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 106,4 miljarder kronor. Det är en uppgång med 28,7 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 65,4 miljarder kronor, en uppgång med 6,3 miljarder kronor.

Byggstartsindikatorn

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.