Nyheter

Bostadsbyggandet toppar i år

I år når bostadsbyggandet sin topp, enligt Sveriges Byggindustrier. Foto: Anna Sjöström

Bostadsbyggandet når sin topp i år, enligt en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.
Men investeringarna i nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2015 och 2016.

Bygginvesteringarna har lyft tack vare hushållen som varit motorn bakom den förbättrade tillväxten i svensk ekonomi.
Förra året började det byggas 38 000 nya bostäder i Sverige. Nivån har nästan fördubblats sedan 2012 och ökningen är en funktion av de senaste årens stigande finansiella tillgångar, ett lågt ränteläge och en positiv sysselsättningsutveckling. Hushållen har dessutom under en följd av år sett en mycket positiv utveckling av sina disponibla inkomster. Sammantaget har det gjort det möjligt för fler att efterfråga nyproducerade bostäder.

Bostadsinvesteringarna ökade med drygt 20 procent 2014 jämfört med året före. En stark uppgång för nyproduktionen under inledningen av 2015 samt en robust utveckling för antalet bygglov bäddar för en fortsatt stark utveckling i år. Den följs av en mer återhållsam tillväxt 2016 då hushållens efterfrågan på nya bostäder försvagas. Dämpningen nästa år förstärks av att även ombyggnationen bromsar in till följd av att rotavdraget reduceras, det framgår av konjunkturprognosen.

– Bostadsbyggandet går fortfarande fantastiskt bra, men vi kan inte se att det lyfter ytterligare framöver. Både skattehöjningar och amorteringskrav kommer påverka efterfrågan negativt. I flertalet delsektorer ser det dock positivt ut, däremot dämpas byggkonjunkturen av att byggandet inom både industrin och energisektorn minskar under 2015-2016, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Lokalinvesteringarna ökade med 12 procent 2014 och det var en god utveckling för såväl det privata som det offentliga byggandet. De ljusa konjunkturutsikterna gör att det privata fortsätter att öka under perioden 2015- 2016. Även det offentliga fortsätter att växa men kommunernas och landstingens allt mer ansträngda finanser gör att tillväxttakten dämpas.

Anläggningsinvesteringarna ökade med 9 procent 2014 jämfört med året före. Det var framför allt den privata sidan som bidrog till ökningen. Det offentliga byggandet ökade svagt under fjolåret och trenden fortsätter under resten av prognosperioden. En svag utveckling inom flera privata delsektorer medför att investeringarna totalt sett planar ut under perioden 2015-2016.