Nyheter

Bostadsministern vill se mer eget ägande

Bostadsministern
Bostadsministern Andreas Carlson.

Inför budgetpropositionen kommer nu bostadsministern Andreas Carlson med sitt första besked om den nya regeringens bostadspolitik. Mer fokus på eget ägande och slopat investeringsstöd utlovas.

Den nya bostadsministern kommer nu med sina första besked som pekar ut riktningen för den nya regeringens bostadspolitik. Ambitionen är att det ska byggas fler bostäder över hela landet, som möter människors behov och efterfrågan. Man vill se fler bostäder som underlättar för ungdomar att få sin första bostad och för att bidra till flyttkedjor samt lokal och regional utveckling. Det framgår av budgetpropositionen för 2023 som kommer att presenteras tisdag den 8 november.

Ett större utbud av olika typer av upplåtelseformer och bostäder som passar i olika skeden av livet efterfrågas. Det ska även vara möjligt att flytta mellan olika boendeformer. Inte minst är det viktigt att det finns möjlighet att ta steget till den ägda bostadsmarknaden.

– Ett ökat eget ägande innebär att fler känner ett ansvar för sitt boende och sin boendemiljö. Det ska tas fram reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende. Reformer för att öka tillgången till byggbar mark ska tas fram och reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Kommuner ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus, säger bostadsminister Andreas Carlson.

Boverket prognostiserar att bostadsbyggandet nästan kommer att möta byggbehovet 2022. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för att omvärldsläget kan påverka byggtakten.

– Reformer ska också genomföras som ger incitament till ökat byggande, inte minst för att tillgängliggöra bostäder för grupper som i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Andreas Carlson.

Investeringsstödet avvecklas successivt

Beslutet att investeringsstödet ska avvecklas togs av riksdagen 2021. Regeringen fullföljer nu avvecklingen genom att skjuta till medel för att alla ansökningar som beviljats stöd innan den 1 januari 2023 ska kunna få stöd utbetalat. Från och med den 1 januari 2023 kommer inga ansökningar beviljas. De som inte beviljats stöd innan dess kommer alltså inte kunna få sina ansökningar beviljade.

Syftet med investeringsstödet var att det skulle byggas fler hyresrätter och bostäder för studerande med relativt sett lägre hyror. Regeringen anser att det har blivit ett dyrt stöd som riskerar gå till projekt som ändå skulle ha genomförts och därför kan ha en begränsad effekt på bostadsbyggandet. De hävdar också att stödet inte heller löser de grundläggande problem som är orsaken till bostadsbristen och köerna på hyresrättsmarknaden.

Regeringens ambition är att genomföra en effektivare bostadspolitik för ökat bostadsbyggande. Under mandatperioden ska reformer tas fram som ökar tillgången till byggbar mark, förenklar byggreglerna och ger incitament till ökat byggande. 

– Avvecklingen av investeringsstöden gör att skattebetalarna sparar stora belopp den kommande treårsperioden. De medel som regeringen tillför 2023–2025 garanterar samtidigt att alla projekt som beviljats stöd kommer få det utbetalat. Det innebär att ungefär 25 000 bostäder kommer att färdigställas med investeringsstöd de närmaste åren, avslutar bostadsminister Andreas Carlson.