Nyheter

Bostadsrätterna driver på

Även fortsättningsvis är tillväxten god för påbörjandet av bostäder. Efter ett mycket svagt 2009 har det varit något av ”proppen ur” för byggandet av flerbostadshus. Många projekt som lades på is under slutet av 2008 och under 2009, har startats i år.

Primärt är det bostadsrätter som drivit upp aktiviteten. Under det första halvåret mer än tredubblades antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus, men även byggandet av hyresrätter ökade. Geografiskt sett är det framför allt i Storstockholm och Stormalmö som aktiviteten ökat. I Storgöteborg har utvecklingen varit mer avvaktande med en oförändrad nivå jämfört med 2009. Totalt har knappt 11 000 lägenheter i flerbostadshus påbörjats mellan januari och augusti 2010, en ökning med 120 procent jämfört med motsvarande period 2009. Småhusbyggandet har inte haft samma starka utveckling. Radhus har ökat något starkare än friliggande småhus men totalt ökade byggstarterna endast med 5 procent fram till augusti. Liksom för flerbostadshusen är det primärt i Storstockolm och Stormalmö byggandet ökar.

Att byggandet av småhus utvecklats svagare än påbörjandet av flerbostadshus hör till viss del samman med att de stora byggbolagen har en beredskap att starta nya projekt snabbare än vad en enskild individ har men även att bostadsrättspriserna ökat kraftigt sedan årsskiftet 2008-2009. Nyproduktionen av flerbostadshus är också betydligt mer fokuserat mot snabbt växande regioner än vad småhus. Under 2010 räknar vi med att 22 000 bostäder påbörjas varav 14 000 i flerbostadshus. Vi väntar oss att småhusbyggandet kommer att öka något snabbare under 2011 medan ökningstakten för flerbostadshus mattas av.

Thomas Ekwall
Analytiker Prognoscentret