Statistik & Analys

Bostadsutvecklare tror på ljusning

Flerbostadshus under konstruktion och byggkranar står bredvid husen.
Fler ser positivt på bostadsmarknadens framtid, det visar den senaste Bobyggarbarometern från Prognoscentret. Foto: Byggvärlden/Arkiv

Bostadsutvecklare och småhusföretag ser mer positivt på det kommande kvartalet än tidigare när det gäller antalet byggstarter och försäljning.
Det visar den senaste Bobyggarbarometern från Prognoscentret.

Det är tredje gången som Prognoscentret redovisar resultat från Bobyggarbarometern, där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på framtidsutvecklingen.

Jämfört med förra mätningen, i september, är branschen mer positiv det kommande kvartalet än tidigare när det gäller antalet byggstarter, försäljning samt känslan för den generella utvecklingen.

Jämfört med mätningen från kvartal tre så har indexet ökat med 11 punkter – från 33 till 44.

Tror att antalet anställda minskar

Majoriteten tror fortsatt på att antalet anställda kommer att minska både i det egna företaget och i branschen som helhet.

Drygt åtta av tio tror att antalet anställda kommer minska i branschen de kommande sex månaderna. För det egna företaget är andelen något lägre.

Hitta underentreprenörer

Hur man bedömer att förutsättningarna kommer förändras det kommande halvåret när det gäller att kunna hitta lämpliga underentreprenörer är en ny fråga, så där finns inget att jämföra med.

Hälften av de svarande tror att det kommer bli lättare att hitta lämpliga underentreprenörer, samtidigt som fyra av tio tror att förutsättningarna kommer bli svårare eller oförändrade de kommande sex månaderna.

Bostadsprisernas utveckling

De paneldeltagare som arbetar hos en bostadsutvecklare fick även svara på en fråga som handlar om bostadspriserna. Frågan gällde hur mycket man tror att priserna eventuellt måste justeras för att företaget man arbetar på ska kunna byggstarta ett nytt bostadsprojekt. Inte helt oväntat är majoriteten av de svarande överens om att det måste till en prisökning för att man ska kunna starta ett nytt bostadsprojekt.

Drygt 40 procent av de svarande tror att rör sig om en prisökning på 5–10% och 25 procent svarar att priserna måste öka mer än 10%. Det är ytterst få av de som svarat som tror att det inte krävs någon prisjustering alls för att man ska kunna byggstarta.

Siffror från Bobyggarbarometern

Tabellerna nedan redovisar svarsfördelningen för de svarande i undersökningen. Siffrorna inom parentesen är motsvarande svarsfördelning för de frågor som fanns med i den senaste mätningen.

Tänk nu på de kommande sex månaderna. Hur bedömer du att antalet anställda kommer att utvecklas under den här tiden? 
1 = Minska mycket    4 = Oförändrad    7 = Öka mycket

Tänk fortsatt på de kommande sex månaderna. Hur bedömer du at förutsättningarna för att kunna anlita lämpliga underentreprenörer kommer förändras under den här tiden?
1 = Mycket svårare    4 = Oförändrat    7 = Mycket lättare

Tänk dig nu följande scenario:
Företaget du arbetar på vill starta ett nytt byggprojekt idag. Givet rådande byggkostnader, hur mycket, om något skulle priset på bostäderna behöva justeras för att ni ska kunna byggstarta?
Ange prisjusteringen i förhållande till dagens marknadspris. Bortse från risker i form av bristande efterfrågan och svårigheter med finansiering.