Nyheter

Botniabanan retar upp fågelentusiasterna

När Banverket utropade Botniabanan som sin nästa storsatsning sågs den som ett löfte om ett bättre Västernorrland. Men bygget kom också att handla om fåglar. Mer än vad Banverket kunnat ana.

När Byggvärlden passerar Umeälvens delta, strax söder om Umeå, råder stillheten. Föga kan de enstaka fåglar som håller till här ana den uppståndelse som de medverkat till de senaste åren. En uppståndelse som nått ända till Miljööverdomstolen, två gånger.

Men deltat är inte alltid så stillsamt. Framåt vårkanten myllrar platsen av liv. Tiotusentals sångsvanar, änder och vadarfåglar stannar då till här för att samla krafter innan de flyger till sina häckningsplatser.

Enligt Västerbottens ornitologiska förening rastar också varje vår cirka 3 000 sädgäss just här. Det är en betydande del av hela den skandinaviska populationen. Området har också utsetts till ett så kallat Natura 2 000-område, och är därmed en del av EUs nätverk av extra skyddsvärda naturområden.

Det är precis här som Botniabanans entré till Umeå dragits. Och det är precis det som striden har handlat om.

– Det har varit väldigt starka meningsskiljaktigheter. Själv var jag ordförande under hela perioden och det var inte roligt, säger Per Hansson, suppleant i styrelsen för Västerbottens ornitologiska förening.

Det var när Banverket presenterade sin prioriterade sträckning som Per Hansson och hans kolleger i föreningen reagerade. Botniabanan riskerade att förstöra en av norra Sveriges viktigaste fågelrastplatser.

En lång rättsprocess startade. Där stod bland annat ornitologer och Sveriges Naturskyddsförening på ena sidan, och Banverket på den andra.

Västerbottens ornitologiska förening presenterade också en alternativ sträckning.

– Vi ville att sträckningen skulle dras några kilometer söderut. Totalt skulle sträckan bli ett par kilometer längre, men banan skulle dras mellan två mindre samhällen och inte störa någon miljö. Men det avfärdades, säger Per Hansson.

Nu är striden över. I fjol godkändes slutgiltigt Botniabanans dragning genom Umedeltats Natura 2 000-område. Banverket har också genomfört kompensationsåtgärder för de rastande fåglarna.

– Totalt rör det sig om ungefär 100 miljoner kronor. För pengarna har fem nya naturreservat bildats. Nya våtmarker och strandängar har anlagts liksom flera fält, där spannmål odlas som foder åt fåglarna, säger jägmästaren Anders Enetjärn, vars företag Enetjärn Natur AB, varit konsult åt Banverket.

– Det finns ett stort samhällsintresse i att knyta ihop Norrlandskustens städer med en modern järnväg.

– Man ska komma ihåg att innan alla processer drog i gång hade Banverket tittat på alla alternativ som fanns, inklusive det som ornitologerna lade fram. Deras förslag skulle innebära en väsentligt längre järnväg med längre restider, utan att detta skulle kompenseras av motsvarande samhällsnyttor, säger Anders Enetjärn.

Även om striden om Umedeltat i dag kan sägas vara över, har efterdyningarna inte lagt sig.

– Vi inom föreningen funderar på att skriva en bok om processen. Det har hänt så mycket som inte är okej, säger Per Hansson.

– Det är för tidigt att säga om ersättningsåtgärderna har varit okej innan tågen börjat rulla.