Nyheter

Boverket ska skärpa energikraven

Regeringen har i dag beslutat att ge i uppdrag åt Boverket att se över och skärpa energikraven för byggnader. Samtidigt går en promemoria ut på remiss från Socialdepartementet med förslag till gemensamma byggregler i hela landet och en ny lag för kommunala markanvisningar.

Boverket ska se över och skärpa nivåerna för energihushållning i sina föreskrifter. I dag är minimikraven till exempel i södra Sverige 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år vid annat uppvärmningssätt än elvärme. 

Översynen ska omfatta samtliga klimatzoner och uppvärmningssätt för både bostäder och lokaler. Uppdraget ska redovisas den 2 juni 2014 och målet är att de skärpta kraven ska träda i kraft 1 januari året därpå.

I en remiss som skickas ut i dag föreslås samtidigt att plan- och bygglagen ändras så att en kommun inte får ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper. Målet är att underlätta för byggherrar att använda samma tekniska lösningar i hela landet och på så vis främja ett kostnadseffektivt byggande. 

Promemorian innehåller också förslag till ny lag om kommunala mark­­­anvis­ningar. Den nya lagen innebär bland annat att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för byggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark-prissättning.

Syftet med den nya lagen är att öka trans­parensen och konkurrensen i framför allt kommunala avtals­för­hand­lingar för att på så sätt effektivisera byggprocessen.

Både ändringen i plan- och bygglagen och den föreslagna nya markanvisningsregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.