Nyheter

Branschen vill se långsiktighet

Cementas anläggning i Slite. Bild: Cementa

39 av 42 remissinstanser svarade på Miljödepartementets promemoria som ska ge Cementa tidsbegränsat tillstånd i ytterligare åtta månader. Bland dem finns Byggföretagen som godkänner förslaget, men anser samtidigt att den föreslagna lagändringen skulle kunna förenklas.

Av de 42 instanser som ombetts att svara på promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall inkom 39 med svar innan fredagen den tredje september. Från branschen välkomnas lagändringen i miljöbalken som innebär ett tillbegränsat tillstånd för täktverksamhet fram till 31 juni. 

Skanska skriver bland annat att man instämmer med den föreslagna lagändringen, men man betonar också att det inte räcker för att förhindra en cementbrist efter sommaren 2022. ”Skanska förespråkar sammanfattningsvis en rättsutveckling bort från tidsbegränsade tillstånd. Skanska understryker här vikten av att det finns en förståelse hos lagstiftaren, myndigheter och domstolar för företagens arbete med investeringsplaner och att en långsiktigt garanterad verksamhet är en förutsättning för att företag ska kunna finansiera och genomföra stora investeringar i ny teknik för minskad miljö-, hälso- och klimatpåverkan.”

Även Svensk Betong tillstyrker förslaget men betonar också bristen på det långsiktiga: ” Regeringen behöver därför skyndsamt fatta beslut som säkerställer långsiktiga förutsättningar för att bedriva kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige.” 

Byggföretagen vill se en förändrad tillståndsprocess: ”För att våra medlemsföretag ska kunna vara konstruktiva aktörer i klimatarbetet behöver miljötillståndsprocessen förändras, förkortas och förenklas”, skriver man och kommer också med ett par förslag: ” Att införa en avgift för prövning i planärenden är en väg att gå. En annan är att införa en tidsgräns för hur sent i processen en part får inkomma med krav på kompletteringar”. Branschorganisationen efterfrågar en helhetssyn: ” Det behövs en helhetssyn på samhällsbyggandet, inklusive konstruktiv lagstiftning samt stabil elförsörjning, såväl avseende effekt, kapacitet som produktion.” 

Länsstyrelsen på Gotland, som överklagade Mark och miljödomstolens tillståndsbeslut, skriver att man på grund av den korta remisstiden inte har hunnit analysera vad ett begränsat tillstånd betyder för utvecklingen på Gotland. Men man har synpunkter på den föreslagna promemorian; myndigheten vill göra regeringen uppmärksam på att vid en eventuell tillämpning av en ny lagstiftning kommer det att behöva göras avsteg från det EU-gemensamma regelverket i flera avseenden. Flera andra myndigheter klagade också på den korta remisstiden, under måndagen skickades förslaget ut och fredagen var sista svarsdagen. 

Cementa själva ser positivt på regeringens snabba agerande i ärendet och betonar vikten av att alla involverade parter fortsätter arbeta fokuserat så att det begränsade tillstånd kan finnas på plats före den 31 oktober. Cementa arbetar nu för att hitta både praktiska och juridiska lösningar för att trygga den svenska cementförsörjningen. Det omfattar både nya ansökningar för täkttillstånd med kort och lång horisont och att söka nödvändiga vägar att för att ytterligare trygga råmaterialbehovet till produktionen. De pågående tillståndsansökningarna kommer att ta tid i anspråk, påpekar bolaget.   

– Det kommer att bli viktigt att tidsramarna inte begränsas av det nya lagförslaget, utan att det möjliggör en flexibilitetför att trygga svensk cementförsörjning framåt, så att vi undviker att hamna i samma problematiska situation igen om bara ett antal månader, säger Karin Comstedt Webb, och tillägger:

– Jag vill betona att Cementa i alla lägen arbetar med högt ställda miljökrav. Vår ambition är fortsatt att kunna visa att vår industriella verksamhet och tillverkningen av byggmaterialet cement kan gå hand i hand med värnande om den gotländska naturen, vattnet och människorna.

De tre remissinstanserna som inte inkom med svar innan fredagen var Byggmaterialhandlarna, Byggnads och Chalmers. Regeringen kommer nu att ta fram en lagrådsremiss och sen en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 oktober