Nyheter

Bristande detaljplaner <br></br> ger sena byggstopp

Få flygplatser i Sverige är tillräckligt detaljerat angivna i kommunala översiktsplaner. Det ökar risken för att byggprojekt påbörjas, för att sedan stoppas i ett sent skede på grund av för höga bullernivåer. <br></br> — Omkring fem kommuner h

28 flygplatser i Sverige är riksintressen, det vill säga anses av staten som särskilt skyddsvärda. Det innebär höga krav på att verksamheten inte får riskeras, till exempel genom att bygglov beviljas för nära bullret från flygfälten eftersom det skulle kunna leda till framtida krav på att antalet flygningar minskas på grund av störande buller.

Men av de 28 uppskattar Lars Enbom, sakkunnig inom miljöfrågor på Luftfartsstyrelsen, att endast fem finns tillräckligt tydligt angivna i detaljplaneringen för området.

— I många fall finns det inga korrekta beslutsunderlag för kommunerna. Det finns kanske fem som har tillräckligt detaljerade planeringsunderlag för flygverksamheten, säger han.

Det kan i sin tur leda till att byggföretag får felaktig information om möjligheten att bygga i områden nära flygplatserna. Enligt Enbom finns det många exempel på när förutsättningarna ändrats i ett sent skede.

— Arbete med översiktsplanerna pågår på flera håll, jag skulle tippa på att ytterligare fem kommuner jobbar med frågan. Det handlar om att ha en god planering så att det inte uppstår orimliga ekonomiska situationer för exploatörerna.