Nyheter

Bristande elsäkerhet i förskolan

Inga petskydd i stickkontakterna. Inga jordfelsbrytare. Och oklara eller bristfälliga rutiner för hur barn och personal ska garanteras en elsäker miljö. Det är några av resultaten efter att Elektriska Installatörsorganisationen EIO undersökt kommunernas rutiner för elsäkerhet i svenska förskolor.

– Tyvärr är det ganska vanligt att elsäkerheten brister. När elteknikföretagen, som är våra medlemmar, är ute på inspektioner hittar de ofta fel som innebär faror för liv och egendom, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO.

Rapporten ”Elsäkerhet är ingen lek – oklart ansvar för elsäkerheten på förskolan”, som släpps i dag, bygger på enkäter till de personer som uppges vara ansvariga för elsäkerhet i den kommunala verksamheten. Trots att de på respektive kommuns hemsida beskrivits som ansvariga för elsäkerheten, har många antingen inte svarat eller hänvisat till andra tjänstemän i förvaltningen.

– Osäkerheten i ansvarsfrågan förvånar mig. Förskolan är en miljö där många barn vistas och som föräldrarna måste känna sig trygga med. Alla har rätt att veta vem som har ansvaret för att elsäkerheten upprätthålls och att tillsyn utförs, säger Johan Martinsson.

Bland de kommuner som besvarat enkäten saknar mer än hälften en skriftlig policy för hur elsäkerheten i förskolan ska säkerställas. 20 procent uppger att det finns en policy, men att den inte omfattar elsäkerheten i förskolorna. 11 procent uppger att det aldrig på plats görs kontroller av elsäkerheten i de kommunala förskolorna, och 43 procent svarar att kontroller görs men att det sker mer sällan än en gång per år.

Undersökningen visar också att jordfelsbrytare, som väsentligt ökar elsäkerheten, är långt ifrån standard på svenska förskolor. Petskydd i stickkontakter är vanligare, men det finns också kommuner som säger att dessa saknas på förskolorna.

– Elsäkerheten är en färskvara, man måste återkommande granska de installationer som gjorts, i synnerhet i miljöer där barn vistas. Formellt är elsäkerheten i en lokal fastighetsägarens ansvar, men i kommunerna hamnar ofta det ansvaret mellan stolarna. Vid minsta osäkerhet kring elsäkerheten i en förskola bör en fackman kontaktas, som kan genomföra ett test av elinstallationerna i lokalen.

Rapporten "Om elsäkerhet i förskolan" hittar du här.