Nyheter

BTH Bygg i ackordsuppgörelse med borgenärer

BTH Bygg har nått en ackordsuppgörelse med sina borgenärer. Solna tingsrätt fastställer ackordet  i en dom.
Fler än tre fjärdedelar av de röstande borgenärerna var eniga om ackordsförslaget. 
I maj 2019 ansökte BTH Bygg AB om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt och beviljades en sådan. Den 31 augusti förlängdes rekonstruktionen fram till den 21 november.

Claes Holmberg, vd för BTH Bygg, sa i en intervju med Byggvärlden i november att målet var att  komma ut som ett mindre –  men starkare – bolag.

Solna tingsrätt har nu meddelat dom och fastställer ackordet. BTH Bygg har föreslagit ett ackord som innebär att samtliga fordringsägare med oprioriterade fordringar, utom en, får full betalning upp till 5 000 kr och 15 procent i betalning för överskjutande del. Detta är en lägre ackordslikvid än i normalfallet.

Tingsrätten konstaterar att fler än tre fjärdedelar av de röstande har enats om ackordsförslaget och deras fordringar uppgår till mer än tre fjärdedelar av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp. Ackordsförslaget ska därmed anses antaget av borgenärerna. Eftersom majoriteten av de röstberättigade har ställt sig bakom förslaget finns särskilda skäl att acceptera en lägre ackordslikvid än i normalfallet på mellan 25 och 50 procent. Ackordslikviden ska även finansieras av en investerare. 

Enligt rekonstruktör Mikael Kubu har ”man har gjort sitt yttersta för att få en investerare att betala ett så högt ackord som möjligt. Man hade en slutförhandling med två intressenter, men en hoppade av på grund av risken och investeringssumman. Den kvarvarande intressentens smärtgräns gick vid ett ackord på 15 procent.” 

Tingsrätten skriver också att ”det framstår som uppenbart att samtliga inblandade gynnas av ett ackord jämfört med om bolaget försätts i konkurs.”

– Tingsrättens beslut känns mycket bra och BTH Bygg går nu vidare helt enligt den plan jag tidigare redogjort för, det vill säga med totalt fokus på byggservice, säger vd Claes Holmberg efter tingsrättens besked.

BTH Bygg startade 1992 inom byggservice och ROT, och nu planerar bolaget för en comeback inom just byggservice – och då tillsammans med nya ägare, fasadentreprenören SEHED, som är en del av Byggmästargruppen.

Inom SEHED vill man inte uttala sig om affären innan rekonstruktionen vunnit laga kraft, men på sin hemsida skriver de: ”Under förutsättning att bolagets kommande ackordsförslag accepteras, vilket förslag rekonstruktören inom den närmaste veckan kommer skicka ut, så tillskjuter ägarna till SEHED Byggmästargruppen (SEHED) det kapital som erfordras för att BTH åter ska erhålla en stabil bas för sin verksamhet.” 
Företagsrekonstruktionen ska upphöra samma dag som beslutet vinner laga kraft. Överklagande får ske fram till den 18 februari.