Nyheter

Bullerplank omvandlas till solfångare

Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag att ta fram bygghandlingar för Noisun, ett världsunikt miljöprojekt som ingår i EUs miljöprogram. Projektet utgörs av en cirka 400 meter lång kombinerad solfångaranläggning/bullerskärm. Noisun-skärmen kommer att byggas av Lerums kommun och blir en demonstrationsanläggning för hela EU.

Noisun är en del av EUs miljöprogram Life+. Målet är att ta fram en innovativ lösning som kombinerar bullerskydd med tillvaratagande av solvärme. Större delen av skärmen kommer att utgöras av solfångare (ca 1000 m2), vars värme ska distribueras till Lerums fjärrvärmenät. Anläggningen kommer att byggas längs Västra stambanan, och solfångarna specialanpassas för att klara den hårda järnvägsmiljön. Ur bullersynpunkt är skärmen dimensionerad att skydda närboenden för buller både från Västra stambanan och E20. Projektet ska ta fram en väl fungerande lösning där två olika miljönyttor kan kombineras, tillvaratagande av solenergi och bullerskydd. För europeiska städer kommer detta att visa den tekniska möjligheten att göra åtgärder för en mer attraktiv närmiljö och samtidigt producera användbar energi.

Projektägare är Lerums kommun som genomför projektet i samarbete med bland annat Lerums Fjärrvärme AB, Trafikverket och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

WSPs uppdrag är att arbeta fram bygghandlingar som ska utgöra underlag till entreprenadupphandling. Med utgångspunkt i de förstudier som gjorts utreds möjliga tekniska lösningar. Utmaningar är den utsatta miljön, komplicerad grundläggning, begränsat utrymme och att VVS-lösningarna delvis är nya. Går allt enligt planerna står bullerskyddet klart för att producera energi i slutet av 2013.