Nyheter

Bygg och anläggning backar

Till skillnad från konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin, detaljhandeln och de privata tjänstenäringarna, som steg under augusti, tog indikatorn för bygg ett kliv tillbaka, visar Konjunkturinstitutets siffror.

Barometerindikatorn, som varje månad ger en bild över det aktuella konjunkturläget, steg 2,8 enheter i augusti och ligger nu på 98,8.

Indikatorn har ökat cirka 7 enheter de senaste tre månaderna och ligger nu bara 1 dryg enhet under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll däremot 3,2 enheter i augusti och ligger nu drygt 8 enheter under det historiska genomsnittet. Såväl orderstock som byggproduktion och sysselsättning har minskat de senaste månaderna och företagen räknar inte med någon förbättring de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för hushållen ökade med 1 enhet i augusti, från 98,3 i juli till 99,3, men ligger fortfarande under 100 som indikerar normalläge. Hushållens syn på såväl sin egen som svensk ekonomi är mer positiv än förra månaden.

Barometerindikatorn bygger på undersökningar där nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin pejlas av bland företag och hushåll. Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om indikatorn ligger över 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt.