Nyheter

Byggboom för kontor – trots ökat hemarbete

Kontorshuset Munin NXT i Uppsala är ett av de kontorshus som byggstartats under 2020. Första spadtaget togs i november. Bild: White arkitekter

Hemarbetet har ökat under pandemin, och kontorens framtida betydelse har debatterats flitigt. Men enligt byggstatistiken råder ingen ”kontorsdöd”.

I landets fyra största städer har den samlade byggvolymen byggstartade kontorsprojekt ökat med hela 101,5 procent de senaste 12 månaderna. Även projekteringarna ökar starkt i framför allt Stockholm och Uppsala.


Det råder stor osäkerhet på kontorsmarknaden och många spekulerar i om efterfrågan på kontorslokaler kommer att minska på grund av corona. När många arbetsplatser ställt om och låtit anställda arbeta hemifrån har kontorsplatser stått tomma.

Kommer distans- och digitalt arbete bli det nya normala även efter pandemin? En enkätundersökning från HR-techbolaget Benify bland över 900 HR-anställda visar att 78 procent företagen kommer att fortsätta låta medarbetare jobba hemifrån även när faran är över.

En liknande undersökning från Ramboll, som gjort på uppdrag av ett 30-tal nordiska verksamheter inom den privata och offentliga sektorn, visar att två av tre tillfrågade gillar distansarbete och vill fortsätta arbeta hemifrån.

Byggstatistiken visar dock inte att synen på kontoret än så länge påverkat byggandet av kontor negativt. Enligt färsk statistik från Byggfakta syns inga tecken på någon ”kontorsdöd” i Sveriges fyra största städer. Den totala byggkostnadsvolymen av byggstartade kontorsprojekt, både ny-, till-, ombyggnation samt renoveringar, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, med en byggkostnad på upp till max 500 Mkr, har ökat med hela 101,5 procent under den senaste 12-månadersperioden.

– Det är inte tal om någon kontorsdöd sett till byggandet av kontor i alla fall. Vi ser snarare en byggboom i det segmentet, och samtliga av de fyra största städerna ökar, säger Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta.

Tittar man specifikt på nybyggnadsprojekt upp till 500 Mkr i de fyra storstäderna syns en tydlig ökning i Malmö, Göteborg och Uppsala under de senaste 12 månaderna. Däremot minskar nybyggnadsprojekten i Stockholm stad.

Flera kontorsprojekt projekterades och byggstartades innan pandemin slog till, varför ett 12-månadersindex skulle kunna ge en snedvriden bild.

– Vi har sett en kraftig ökning av byggstarter under våren och hösten, många av dessa processer påbörjades före corona. Men vi har inte sett att projekt skjutits fram, och vi ser också att projekteringarna ökar, säger Peter Åhs.

Projekteringsindex, dvs kontorsprojekt som projekteringsstartat de senaste tolv månaderna, stöder tesen för ett ökat kontorsbyggande. Projekteringsindex för kontorsprojekt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala ligger på +34,8 procent för projekt med byggkostnad upp till max 500 Mkr.

Räknar man in projekt även över 500 Mkr ligger projekteringsindex för kontorsprojekt på + 21,3 procent sammantaget för landets fyra största städer. För de största kontorsprojekten som projekteras är det i Stockholm och Uppsala ökningen syns, men även Malmö ökar lite. Göteborg står för en stor minskning.

– Ökningen i projekteringar av kontor syns starkt i Stockholm och Uppsala medan Göteborg minskar kraftigt, om än från en hög nivå, konstaterar Peter Åhs.

Samtidigt som det byggs och planeras för fler kontor i storstäderna så har vakant kontorsyta i främst Stockholm ökat, enligt en kommande rapport från Citymark.

– I Stockholms innerstad och de närmaste förorterna har vakanserna ökat med 19 procent, om än från en låg vakansgrad ska poängteras, säger Lennart Lundblom, analyschef på Citymark Analys.

Citymark räknar med något ökade vakansgrader under en tillfällig period men tror inte att efterfrågan på kontorslokaler kommer att minska i framtiden.

– Jag tror inte att företag tar beslut om att minska sina lokaler i det här läget. Vi får säkert se en ökad blandning framöver med både hemarbete och arbete på kontoret, men det kommer inte att påverka kontorsytan om företagen har samma antal anställda. Vi har den senaste tiden endast sett få negativa förändringar av sysselsättning för kontorsintensiva branscher i Sverige. I Stockholm har utvecklingen tvärt om varit stark. I Västra Götaland har det skett en viss nedgång medan det i Skåne har varit relativt oförändrat. Siffrorna för kontorssysselsättningen det tredje kvartalet talar för att kontorsefterfrågan kommer stiga ganska snart i Stockholm medan Göteborg och Malmö möjligen får vänta något längre, säger Lennart Lundblom.

Vi har redan en långsiktig trend att det blir färre kvadratmeter per anställd på kontoren. Hur ser den utvecklingen ut framöver?

– Det finns två tendenser. Antingen fortsätter man att krympa ännu mer. Å andra sidan har vi nu anpassat kontoren efter tvåmeters-regeln och glesat ur på kontoren. Det kan leda till att vi ser fördelarna med att inte sitta för nära varandra och vill fortsätta med det.