Nyheter

Byggbranschen är bryggan till framtiden

Catharina Elmsäter-Svärd vd Byggföretagen.

Sverige och världen befinner sig fortfarande i ett allvarligt läge. Fokus just nu är att rädda liv, jobb och framtidstro. Regeringen har förtjänstfullt skjutit till över 100 miljarder kronor i krisåtgärder som slopad karensdag, höjd a-kassa och stöd för korttidspermitteringar. Samtidigt vet vi att vårt öppna samhälle så snart som möjligt behöver återgå till ”det nya normala” – en vardag som påminner om tiden innan corona.

Bygg- och anläggningsbranschen storlek motsvarar drygt 11 procent av Sveriges BNP. Varje år genererar vår bransch över 30 miljarder i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Därför vill vi samla krafterna och bidra till en ansvarsfull återstart av samhället. Vår reformlista dämpar konjunkturfallet 2020 och stimulerar ekonomin åren bortom pandemins akuta fas.

ROT-avdraget bör breddas och höjas till 75 procent i syfte att rädda arbetstillfällen och minska risken för att den svarta ekonomin breder ut sig till följd av krisen.

Förenklade förfaranden i plan- och byggprocessen bör införas under en övergångsperiod – såsom tillfällig privat initiativrätt i detaljplaneringsprocessen.

Medel för att upprätthålla ekonomin måste säkras. Att förlänga perioden för de sänkta arbetsgivaravgifterna skulle innebära en viktig kostnadsreduktion för många företag.

Deadlines för offentliga projekt satta innan pandemiutbrottet bör justeras. För det fall Corona-krisen leder till stopp eller förseningar bör offentliga beställare så långt det är möjligt inte göra restriktiva tolkningar av avtalet – som riskerar att stjälpa redan hårt pressade entreprenörer.

Fortsätt värna rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden. Inom EU behöver regeringen verka för att bort importtullar och säkra möjligheten för kvalificerad arbetskraft inom bygg- och anläggningsbranschen att röra sig över gränserna.

Hela samhället behöver lära av krisen. Därför är det positivt att regeringen utlovat en coronakommission. Det behövs en tydligare struktur för att i realtid följa insatser och åtgärder som hindrar smittspridning, med minsta möjliga skadeverkan på näringsliv, industri och sysselsättning. I denna kommission vill bygg- och anläggningsbranschen vara en konstruktiv röst.

Kommande år blir det än viktigare att stat, regioner, kommuner och myndigheter genomför nödvändiga investeringar som motverkar arbetslöshet och stimulerar ekonomin. Satsningar på infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter fungerar som stabiliseringspolitiska insatser i hastiga konjunkturfall. Det visade sig särskilt under finanskrisen när dåvarande regering ökade investeringarna i bland annat väg och järnväg.

Catharina Elmsäter-Svärd
vd Byggföretagen