Nyheter

Byggbranschen för enhetliga energikrav

På uppdrag av Miljöstyrningsrådet och Kretsloppsrådet har en projektgrupp inom byggbranschen tagit fram ett förslag till nationella energikrav för byggnader. Förslaget har brett stöd hos byggföretagen men många kommuner vill hålla fast vid sina egna krav,

— Om alla kommuner istället tar fram egna miljökrav blir det en ohållbar situation för byggbolagen, säger Johnny Kellner på Veidekke Sverige som är projektansvarig för rapporten.

Rapporten innehåller rekommendationer som i flera fall går längre än Boverkets byggregler. Nya bostäder ska till exempel ha en energianvändning som ligger 30 procent under Boverkets krav; i zon tre för södra Sverige innebär det att mängden köpt energi ska ligga på 75 kilowattimmar per kvadrat och år istället för Boverkets 110 kWh.

Bostädernas bullernivå ska också ligga i bullerklass B istället för C som Boverket tillåter. För att undvika fukt- och miljöproblem ska också en fukt- och miljörond genomföras under byggtiden och inte vänta till slutbesiktningen.
— Det görs i vissa fall idag men vi anser att det bör göras i varje bygge, säger Johnny Kellner, på Veidekke Sverige.

Rapporten ”Nationella riktlinjer för Miljöanpassat byggande, nybyggnad av bostäder” har beställts av Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet.

Tanken är att rekommendationerna ska kunna användas som minimikrav av både kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och privata aktörer när bostäder byggs. Idag arbetar många kommuner för att ta fram egna miljö­krav vid nybyggnation. Något som ställer till det för byggbolag som får rätta sig efter olika krav i olika delar av Sverige.

Målet är att kommuner inte ska ta fram egna miljöprogram utan använda rekommendationerna i programmet som kravkriterier när de säljer mark eller vid anvisning av kommunal mark för nybyggnader, säger Johnny Kellner.

Tanken är också att rekommendationerna ska finnas med i kontraktet mellan byggherre och den entreprenör som bygger. Det nationella programmet är en vidareutveckling av Stockholms stads program för Miljöanpassat Byggande som lades ner förra året. Stockholms program fungerade inte så bra — få följde kraven.

— På det sättet är det här bättre och eftersom det finns med i kontraktet mellan byggherre och byggbolag blir det juridiskt bindande, säger Johnny Kellner.

I styrgruppen som tagit fram förslaget finns både Sveriges Byggindustrier, Peab och Veidekke och fastighetsägare, entreprenörer, byggherrar, materialindustrin, landsting, konsulter och representanter för Stockholm stad.

Han understryker att förslagen i rapporten ska ut på remiss i slutet på januari innan de kan bli verklighet. Målet är att en färdig rapport ska vara klar i vår.

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning

En djungel av energikrav i Sverige

Boverket har tagit fram energikrav som ska ställas vid bostadsbyggande. Men ett flertal kommuner har tagit fram egna krav på byggbolagen som vill bygga på kommunens mark. Nyligen presenterade Malmö, Lund och Göteborg förslag på energikrav.

I januari kom också ett förslag till nationella energikrav som tagits fram av bland andra byggbranschen, Miljöstyrnings- och Kretsloppsrådet.

I energikraveningår bostadens energianvändning mätt i kWh/kvm/år. I definitionen energi­användning ingår mängden köpt energi till kyla, uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel, dock ej hushållsel.

Boverkets energikrav i BBR

Ej eluppvärmda bostäder:
Klimatzon 1: 150 kWh/kvm/år
Klimatzon 2: 130 kWh kvm/år
Klimatzon 3: 110 kWh kvm/år

Eluppvärmda bostäder:
Klimatzon 1: 95 kWh/kvm/år
Klimatzon 2: 75 kWh kvm/år
Klimatzon 3: 55 kWh kvm/år

Nationella riktlinjer för Miljö­anpassat byggande, nybyggnad av bostäder

Krav för ej eluppvärmda bostäder:
Minst 30 procent lägre än BBR:s energikrav.
Klimatzon 1: 75 kWh/kvm/år
klimatzon 2: 90 75 kWh/kvm/år
och zon 3: 105 75 kWh/kvm/år.

Eluppvärmda bostäder:
Klimatzon 1: 55 kWh/kvm/år
Klimatzon 2: 75 kWh kvm/år
Klimatzon 3: 95 kWh kvm/år

Miljöbyggprogram Syd

Samma krav på bostäder oavsett uppvärmningsslag. Kraven är indelade i tre klasser som Byggherrarna kan välja bland.
A: 45 kWh/kvm/år.
B: Ej definerat ännu men kommer hamna på cirka 65-70 kWh/kvm/år.
C: 110 kWh/kvm/år.

Göteborg Stads program för Miljö­anpassat byggande

Ej eluppvärmda bostäder: Max 60 kwh/kvm/år

Eluppvärmda bostäder: Max 45 kWh/kvm/år

Fotnot/ Boverket inför den 1 februari nya regler där Sverige delas i in i tre klimatzoner istället för dagens två. Olika energikrav ställs i de olika zonerna. Samtidigt införs skärpta krav på eluppvärmda bostäder. Dock får de gamla reglerna användas under en övergångsperiod som sträcker sig till 1 jan 2010.