Nyheter

Byggbranschen föreslår tuffare energikrav

Svenska kommuner bör införa tuffare energikrav på nybyggda bostäder. Det föreslås i en ny rapport som den svenska byggbranschen står bakom.

Rapporten innehåller rekommendationer som i flera fall går längre än Boverkets byggregler. Nya bostäder ska till exempel ha en energianvändning som ligger 30 procent under Boverkets krav; i zon tre för södra Sverige innebär det att mängden köpt energi ska ligga på 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år istället för Boverkets 110 kilowattimmar.

Bostädernas bullernivå ska också ligga i bullerklass B istället för C som Boverket tillåter. För att undvika eventuella framtida fukt- och miljöproblem ska också en fukt- och miljörond genomföras under byggtiden.

– Det görs i vissa fall idag men vi vill att det bör göras i varje bygge, säger Veidekkes Johnny Kellner, som är ordförande för projektet.

Rapporten har beställts av Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet och går under namnet ”Nationella riktlinjer för Miljöanpassat byggande, nybyggnad av bostäder”.

Tanken är att rekommendationerna ska kunna användas av både kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och privata aktörer när bostäder byggs. I dag arbetar många kommuner för att ta fram egna miljökrav vid nybyggnation. Något som ställer till det för byggbolag som får rätta sig efter olika krav i olika delar av Sverige.

– Målet är att kommuner inte som i dag ska ta fram egna kommunala miljöprogram utan använda rekommendationerna i programmet som kravkriterier när de säljer mark eller vid markanvisning av kommunal mark för nybyggnader, säger Johnny Kellner.

Tanken är också att rekommendationerna ska finnas med i kontraktet mellan byggherre och den entreprenör som bygger. Det nationella programmet är en vidareutveckling av Stockholms stads program för miljöanpassat byggande som lades ner förra året. Men Stockholms program fungerade inte så bra eftersom få följde kraven i programmet.

– På det sättet är det här bättre. Eftersom det finns med i kontraktet mellan byggherre och byggbolag blir det juridiskt bindande, säger Johnny Kellner.

I styrgruppen som tagit fram förslaget finns Sveriges byggindustrier, Peab, Veidekke, fastighetsägare, entreprenörer, byggherrar, materialidustrin, landsting, konsulter och representanter för Stockholm stad.

Johnny Kellner understryker att förslagen i rapporten ska ut på remiss i slutet av januari innan de kan bli verklighet. Målet är att en färdig rapport ska vara klar i vår.