Nyheter

Byggbranschen i topp i frånvaroligan

Arbetarna drabbas av i byggbranschen har hög frånvaro.Foto: Getty Images

Byggare har högst frånvaro av alla. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket om arbetsorsakade besvär. En anledning kan vara att skadorna som arbetarna drabbas av i byggbranschen är allvarligare än i andra yrkesgrupper. 

Närmare tre av tio av alla som arbetar säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Värst är det för dem i åldern 30 till 49 år. De vanligaste besvären är problem med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Även inom byggbranschen är sömnsvårigheter ett stort problem men den vanligaste orsaken till besvär är fysisk smärta och värk. Nästan två tredjedelar, 65 procent, av alla som har arbetsorsakade besvär lider av fysisk smärta eller värk. 

– Vi har inte tittat närmare på orsakerna till besvären men det är rimligt att tro att den höga frånvaron inom byggbranschen beror på att skadorna är så allvarliga att de orsakar frånvaro i högre utsträckning, säger Ann Ponton Klevestedt, på Arbetsmiljöverket.

Rapport visar att frånvaron är högst inom praktiska yrken som takmontörer, golvläggare, VVS-montörer, snickare, murare och anläggningsarbetare. 

Här gäller det att ha koll på vad statistiken säger egentligen. Resultatet innebär inte att arbetarna inom byggbranschen har den högsta andel med arbetsorsakade besvär. Här ligger yrken inom vård och omsorg sämst till. Men de praktiska yrkena ligger högst vad gäller frånvaro som orsakats på grund av besvär inom arbetet. Rapporten visar inte om det handlar om sjukskrivningar eller om personen ifråga tagit ut semester, flexledighet eller ledighet utan ersättning. 

– De tillfrågade har bara svarat på frågan om de varit frånvarande som en konsekvens av besvär på jobbet. Vi har inte undersökt vilken from av frånvaro det har varit i de enskilda fallen, sägerAnn Ponton Klevestedt.

En av tjugo uppgav att det var en olyckshändelse som låg bakom deras besvär. Vanligast var det med fallolyckor. Ett fall kan innebära att personen ramlat, halkat trampat fel eller snubblat. Den näst vanligaste orsaken till en olyckshändelse var feltramp eller annan överbelastning.

– Vi vet sedan tidigare att fallolyckorna ökar vintertid och här finns enkla förebyggande åtgärder som man kan ta till. Det kan räcka med att sanda eller att man ser till att de anställda har bra skor, säger Ann Ponton Klevestedt

De vanligaste orsakerna till besvären, för både kvinnor och män, är för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren. 

– Undersökningen ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Av: Samuel Karlsson

Fakta:

Undersökningen Arbetsorsakade besvär belyser hälsoproblem till följd av arbetet som människor som är sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden har haft under de senaste tolv månaderna.
Statistiken, som bygger på 12 000 intervjuer, beskriver besvär orsakade av arbetet, vad besvären består i, vilka faktorer man menar har förorsakat besvären samt eventuell sjukfrånvaro till följd av besvären. 
Undersökningen gjordes årligen mellan 1991 och 2005 men från 2006 genomförs den vartannat år.Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket och bygger på samtliga sysselsatta (16-74 år) som är folkbokförda inom Sverige.