Nyheter

”Byggbranschen måste ta sitt ansvar”

Världens länder har samlats för klimatförhandlingar i Paris.

Svensk byggföretag vill vara med och dra sitt strå till stacken för att minska utsläppen.

Skanska siktar på att bli klimatneutralt år 2050.

NCC vill sänka sina CO2 utsläpp med 50 procent till år 2020.

Om den globala omställningen till koldioxidsnåla och hållbara samhällen ska lyckas krävs att alla aktörer bidrar och arbetar aktivt och målinriktat med att minska utsläppen av växthusgaser. Därför ansluter sig NCC till FN:s Action Agenda (LPAA) för klimatet och har satt som mål att sänka företagets koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2020. Minskningen görs utifrån 2015 års nivåer.

– Som stort bygg- och fastighetsbolag har vi möjlighet att göra skillnad när det gäller påverkan på vårt klimat. Vi bidrar till utsläpp i form av växthusgaser både genom användandet av material och genom att vi fortfarande har en stor andel fossil energianvändning, något som vi arbetar intensivt med att minska. Vi har de senaste åren konverterat en rad asfaltverk från oljeeldning till eldning med träpellets och vi arbetar kontinuerligt med att bygga alltmer resurseffektiva och energisnåla produkter, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef för NCC, i ett pressmeddelande med anledning av veckans klimatfokus.

Ett av målen för NCC har länge varit att minimera användningen av skadliga material genom att certifiera och Svanendeklarera en allt större mängd projekt. Målet för 2015 har varit minst 400 Svanendeklarerade bostäder i produktion. Utfallet 2014 var 447.

NCC arbetar även med att sänka energianvändningen i såväl själva byggproduktionen, med så kallade gröna arbetsplatser, som i de färdiga projekt som levereras till kunderna. Sedan flera år tillbaka ligger exempelvis energianvändningen i NCC:s bostäder 25 procent under det som byggnormen föreskriver.

– Nu skruvar vi upp tempot ytterligare och sätter som mål att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent fram till år 2020 Detta ska framförallt ske genom fortsatt konvertering av våra asfaltverk till förnybara bränslen och genom att öka andelen förnybara energislag brett i vår egen energianvändning. Vi kommer även att se över våra transporter, säger Christina Lindbäck .

Även Skanska skriver i ett pressmeddelande att man vill bygga ett bättre samhälle och bidra med lösningar som minskar klimatutsläppen. Skanska satsar på att bli klimatneutralt år 2050.

Skanska har redan påbörjat resan mot klimatneutralitet. Klimatkalkyler i projekten gör att man har koll på sina utsläpp och att man tillsammans med kunden kan hitta de gröna lösningar som ger störst klimatnytta till lägsta totalkostnad. Egna vindkraftparker och allt större andel förnyelsebara bränslen i arbetsmaskiner och fordon är andra åtgärder som redan vidtagits. Man bygger kontor och bostäder som har minimal klimatpåverkan i drift, till exempel nollenergihus som försörjs med solel. Under nästa år kommer ett internt ”skuggpris” på koldioxidutsläpp testas i Skanska, detta för att öka medvetandet om klimatutsläppen och på sikt styra om investeringarna.

Pierre Olofsson poängterar betydelsen av strategiska samarbeten och dialogen med kunder och utvalda leverantörer.

– Att uppnå en klimatneutralitet i hela värdekedjan är en avsevärt tuffare utmaning än att uppnå samma mål i bara den egna verksamheten. Vi anser att byggbranschen här måste ta sitt ansvar och vara en drivande aktör för klimatarbetet eftersom en stor del av materialtillverkning och transporter kan härledas till byggsektorn, säger han.

I detta arbete följer Skanska noga det arbete som sker både internationellt och nationellt och inte minst vid klimatmötet i Paris där man kommer finnas representerad.