Byggfelsförsäkringen tas bort

Byggfelsförsäkringen tas bort

Regeringen vill slopa den obligatoriska byggfelsförsäkringen.

I en remiss som lämnats till Lagrådet föreslår regeringen att kravet på byggfelsförsäkring tas bort den 1 juni.

Regeringen anser att det inte längre ska krävas en byggfelsförsäkring för att få påbörja byggandet av ett bostadshus. Anledningen är att försäkringen många gånger blir en kostsam del i en byggprocess utan att för den skull ha avsedd effekt.

– Byggfelsförsäkringen har inte fungerat som det var tänkt. Ofta tar det lång tid för försäkringen att falla ut och det är många fel som inte täcks av den. En hel del av de problem kring husbyggen som fanns när försäkringen infördes har dessutom åtgärdats genom bättre lagstiftning på området. Sammantaget känns det inte längre motiverat från statens sida att tvinga alla som bygger ett hus att teckna en många gånger kostsam försäkring. Vi vill göra det billigare och enklare att bygga, och detta är ett led i det arbetet, säger bostadsminister Stefan Attefall, i ett pressmeddelande.

Byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som måste tecknas innan bygget av ett bostadshus påbörjas, och som under vissa villkor kan falla ut under de första tio åren efter det att huset är färdigbyggt. Försäkringen är kopplad till huset, oavsett om det byter ägare under tioårsperioden och kan tas i anspråk om det uppdagas brister som inte kunnat upptäckas vid en slutbesiktning och att bristerna beror på fel i samband med bygget.

En byggfelsförsäkring för ett småhus kostar ungefär 10 000 kronor och för flerbostadshus ca 6 000 kronor per lägenhet. Försäkringen har dock kritiserats för att inte ha avsedd effekt. Till skillnad från andra försäkringar så är det den som drabbas av en skada som måste visa att skadan omfattas av byggfelsförsäkringen.

Sedan den obligatoriska byggfelsförsäkringen infördes har även plan- och bygglagen ändrats på flera punkter för att förebygga att byggfel uppstår eller att de uppmärksammas innan ett hus tas i bruk.

Förslaget till lagrådet är att kravet på byggfelsförsäkring tas bort den 1 juni.

Det obligatoriska så kallade färdigställandeskyddet – som gäller när småhus beställs av privatpersoner och som ger ersättning för extra kostnader om entreprenörer går i konkurs under byggtiden – blir kvar, men i en egen lag.

För att ytterligare höja kvaliteten på bostadsbeståndet har regeringen även beslutat att ge ett uppdrag till Boverket kring att se över behovet av en expertgrupp för byggskador. En sådan grupp skulle bland annat göra analyser om brister och fel i konstruktion och utförande av byggnader och förmedla kunskapen till byggbranschen för att undvika framtida skador. Boverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 juni.

Regeringen ser även över frågan om så kallade utvecklingsfel, där det efter slutbesiktning upptäcks en skada som går att härleda till hur huset är byggt, men där det inte går att hävda att entreprenören gjort något fel eftersom metoden eller materialet som använts ansågs vara fackmässigt vid tiden för bygget. I den frågan avser regeringen att återkomma.

Relaterade artiklar

Byggfelsförsäkringen ersätts
Byggfelsförsäkring kan slopas