Nyheter

Byggföretag lämnar flest anbud

Förbifart Stockholm är ett av Trafikverkets stora anläggningsprojekt. Foto: Susanne Bengtsson

18 345 upphandlingar annonserades ut under 2015.
Bland de företag som lämnat flest anbud toppas listan av bygg- och teknikföretag, och NCC Construction var de som lämnade allra flest anbud under 2015, 561 stycken.
Det, och mycket annat, visar rapporten Statistik om offentlig upphandling 2016.

Bakom rapporten står Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket och trots namnet så avser den upphandlingar under 2015, eller fram till och med 2015. 

Totalt annonserades 18 345 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna 2015.
Det är nästan exakt lika många som under 2014, då 18 347 upphandlingar annonserades. 

Under 2013 annonserades fler upphandlingar, 19 754 stycken. Orsaken till minskningen under de senaste åren beror förmodligen på att direktupphandlingsgränsen höjdes 1 juli 2014 vilket innebär att färre upphandlingar behöver annonseras.

NCC Construction Sverige AB var den anbudsgivare vars organisationsnummer fanns registrerat i flest upphandlingar under 2015, 561 anbud.
De tio företag som lämnade flest anbud 2015 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. 

En förklaring till det kan vara att anläggningsarbete var den vanligast förekommande huvudkategorin kategorin bland upphandlingarna. Varje upphandlingsannons måste innehålla minst en CPV-kod som beskriver den kategori varor, tjänster eller byggentreprenader som upphandlingen avser och en upphandling kan innehålla flera koder. 

Av de upphandlingar som annonserades 2015 hade 40 procent, 7 367 stycken, minst en kod inom anläggningsarbete.
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster hamnade på andra plats, med 1 836 upphandlingar, eller cirka 10 procent.

Rapporten visar också att användningen av ramavtal ökat kraftigt de senaste åren. 2015 avsåg mer än var tredje annonserad upphandling, 36 procent, ramavtal. 2009 låg den siffran på 7 procent.
Högst andel ramavtalsupphandlingar hade landstingen där 43 procent av alla upphandlingar avsåg ramavtal. 
Ramavtal var vanligare vid upphandling över tröskelvärdena än vid upphandling under tröskelvärdena.

Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner. 
Över hälften av alla myndigheter som annonserade någon upphandling 2015 genomförde mellan en och fem upphandlingar.

Lägsta pris var vanligaste tilldelningsgrund 2015 och användes i 55 procent av upphandlingarna.

Av de upphandlingar som annonserades 2015 blev 1 374 överprövade, vilket motsvarade 7,5 procent av alla annonserade upphandlingar.
I sju av tio mål som sakprövades 2015 dömde förvaltningsrätten till de upphandlande myndigheternas fördel. Den klagande fick alltså helt eller delvis bifall i sin talan i tre av tio mål i förvaltningsrätt, vilket är en relativt hög andel jämfört med andra typer av domstolsärenden.

Överprövning var vanligast inom upphandlingar av trycksaker och tillhörande produkter, där nästan 17 procent överprövades.
Kategorin med flest annonserade upphandlingar, anläggningsarbete, hade relativt få överprövningar, 5,9 procent. 
Upphandlingar med fler anbudsgivare har generellt sett en större andel överprövningar.

Flera av de myndigheter som fick många upphandlingar överprövade 2015 genomförde ett stort antal upphandlingar. Det finns dock vissa myndigheter som stack ut med betydligt högre andelar överprövningar. Region Skåne och Göteborgs Stads Upphandlingsbolag fick båda kring en femtedel av sina upphandlingar överprövade.

Trafikverket hade högst antal överprövade upphandlingar, 42 stycken men en relativt låg andel överprövningar, 5,5 procent.

Myndigheter med flest överprövningar, 2015:
Trafikverket
, 757 upphandlingar, varav 42 överprövades. (5,50%)
Stockholms stad,  363 upphandlingar, varav 32 överprövades. (8,80%)
Västra Götalandsregionen, 179 upphandlingar, varav 29 överprövades. (16,20%)
Region Skåne, 142 upphandlingar, varav 29 överprövades. (20,40%)
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, 303 upphandlingar, varav  21 överprövades. (6,90%)
Försvarets Materielverk,  176 upphandlingar, varav 20 överprövades. (11,40%)
Stockholms läns landsting,  131 upphandlingar, varav 18 överprövades. (13,70%)
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, 153 upphandlingar, varav 17 överprövades. (11,10%)
Landstinget Sörmland,  130 upphandlingar, varav  17 överprövades. (13,10%)
Göteborgs Stads Upphandlings AB, 87 upphandlingar, varav  17 överprövades. (19,50%)
Totalt: 18 345 upphandlingar, varav 1 374 överprövades. (7,50%)