Nyheter

Byggkostnaderna minskade i november

Kostnaderna för byggmaterial sjönk i november. Foto: Gettyimages

Efter en lång tids ökning sjönk byggkostnaderna i november, enligt Statistiska Centralbyråns byggkostnadsindex. För flerbostadshus minskade byggkostnaderna med 0,1 procent jämfört med oktober månad.

Sett till helåret, mellan november 2021 och november 2022, ökade byggkostnaderna, enligt SCB, med hela 15,2 procent. Men mellan oktober och november i år ser siffrorna för första gången på länge bättre ut för byggbranschen och det är entreprenörernas kostnader som står för minskningen. Entreprenörernas kostnader utgör 82 procent av byggkostnadsindex och byggherrarna för resterande. Även om entreprenörernas maskinkostnader steg med 1,7 procent så sjönk transportkostnaderna med 0,8 procent, här minskade framför allt dieseloljan (3,2 procent).

11,6 procent ökning på ett år

Byggmaterialkostnaderna sjönk med 0,8 procent och framför allt är det armeringsstål och trävaror som minskar, med 6 respektive 4,1 procent.  

Sett på helåret är det som tidigare mörka siffror. För entreprenörerna steg kostnaderna med 11,6 procent mellan november 2021 och november 2022 medan byggherrarnas kostnader steg med hela 33,2 procent, enligt SBC:s siffror. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Räntekostnaderna steg under året med 114,3 procent.

Armeringsstålet värst

Om man ser till helåret för entreprenörerna så ökade kostnaderna för transporter, drivmedel och elkraft med 35,1 procent. Värst här är elkraft som ökade med nästan det dubbla jämfört med november 2021. Kostnaderna för byggmaterialet steg under året med 15 procent, där ökade kostnaderna för allt material förutom trävaror som sjönk med 10 procent. Värst har armeringsstålet ökat på årsbasis, den ökningen skrivs till 37,1 procent.  

Byggmaterialindustrierna

Enligt Byggmaterialindustrierna så har priserna för armering gått ned under november och i december går priserna ned ytterligare. Uppfattningen är att decemberpriserna nu närmar sig nivåer som låg före Ukrainakrisen. Det finns en relativt hög sannolikhet för ytterligare nedgång, enligt organisationen, som också ser en stor osäkerhetsfaktor i den fortsatta prisutvecklingen vad gäller energipriserna.

”Kan ha närmat sig sin botten”

Vad gäller trävaror så har priserna gått ner relativt kraftigt sedan Q2 2022 och slår nu igenom värdekedjan, enligt Byggmaterialindustrierna. Priserna på sågade trävaror är under press på grund av en global nedgång i förbrukningen och kanske främst i Europa och Skandinavien vilket lett till ett överutbud, stigande lager och sätter press på priserna. Byggmaterialindustrierna tror att priserna, i producentledet, kan ha närmat sig sin botten under vintern och förväntar sig en mer stabil utveckling därefter.