Nyheter

Byggmarknaden ökar även i år

För andra året i rad har vi sett en stark tillväxt i den svenska byggmarknaden, anläggning exkluderat. Tillväxten under 2014 landade på tio procent och det var framförallt nybyggnationen av bostäder och lokaler som bidrog positivt.

Det skriver Prognoscentret AB i en analys.

Framöver ser förutsättningarna för en ökande aktivitet fortsatt goda ut men en begynnande kapacitetsbrist och en oro kring amorteringskravet är faktorer som riskerar att vända utvecklingen nedåt.

Under 2014 påbörjades 37 500 bostäder enligt bearbetad preliminär statistik från SCB vilket var en ökning med 6 700 bostäder från föregående år. Både byggandet av småhus och flerbostadshus ökade men flerbostadshusen bidrog mest till uppgången. Extremt låga räntor, stark sysselsättningsutveckling och stora bostadsprisökningar är faktorer som påverkat marknaden positivt.

Förutsättningarna framöver ser fortsatt goda ut. Vår bedömning är att bostadsbyggandet håller sig strax under 40 000 bostäder per år men med en viss oro och reservation för det stundande amorteringskravet och tydliga tecken till arbetskraftsbrist. Vår bedömning är att amorteringskravet får en prisdämpande effekt på marknaden men att bostadspriserna inte sjunker. Skulle så dock bli fallet följer bostadsbyggandet med nedåt.

Även renoveringar av bostäder ökade i god takt under 2014, både renoveringar initierade av proffesionella fastighetsägare och konsumenter. Utvecklingen framöver är svårbedömd och beror i hög grad av politiska beslut. Mycket lutar åt att ROT-avdraget sänks samtidigt som mer resurser tillförs renoveringar av (primärt) miljonprogrammen. Samtidigt kommer amorteringskravet att minska viljan och möjligheten att låna till renoveringar. Totalt indikerar det avtagande tillväxt för bostadsrenoveringar under de kommande åren.

Övrigt lokalbyggande växte starkt 2014. Nybyggnationen steg med 20 procent och det var framförallt undervisning, vård och kontor som ökade. Aktiviteten ligger nu på samma nivåer som under förra högkonjunkturen 2007 – 2008.

Totalt ökade värdet av byggandet med 10 procent under 2014. Uppgången fortsätter 2015 med ytterligare två procent för att sedan mattas av och under 2017 falla med beskedliga en procent.