Nyheter

Byggmaterialhandeln förutspår rekordår

Stor efterfrågan på virke. Foto: Getty Images

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 15 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent.

Hittills i år har utvecklingen varit starkast i Norra Sverige, nästan 17 procent jämfört med första halvåret 2020. Resterande regioner har haft en jämn utveckling omkring 10 procent, om än svagast i Stockholmsregionen där utvecklingen var strax under 10 procent.

– Försäljningen har fortsatt att gå starkt i hela landet även under årets andra kvartal, trots att branschen möter höga jämförelsetal. Det finns en stor efterfrågan på våra varor just nu, både bland proffshandlare och privata konsumenter, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets andra kvartal uppgick försäljningsökningen till 45 procent.
En nyhet i rapporten är en prognos för Byggmaterialindex försäljningsutveckling. Prognosen bygger på HUI:s konjunkturindikatorer, externa branschspecifika indikatorer och har kompletterats med branschaktörernas syn på utvecklingen. Bedömningen är att utvecklingen i Byggmaterialindex kommer uppgå till 8 procent i löpande priser under 2021, jämfört med 2020. Prognosen är mer optimistisk än flera andra konjunkturella estimat så som BNP och hushållens konsumtion. Byggmaterialhandeln är på väg mot ännu ett rekordår, trots höga jämförelsetal.

– Prognosen på 8 procent tyder på att branschen kommer gå starkt även under årets andra hälft, om än med lite lägre tillväxttakt än under dess första hälft. Det råder fortsatt stor renoveringsvilja och bostadsmarknaden är fortsatt het, vilket byggmaterialhandeln gynnas av. Samtidigt talar en alltmer uppöppnad ekonomi för kommersiella upprustningar som gynnar proffshandeln, säger Monica Björk.

Under årets första kvartal drevs byggmaterialhandeln till stor del av konsumentinriktad försäljning. Andra kvartalet hänförs tillväxten i stor utsträckning till proffshandeln. Under andra halvåret av 2021 förväntas proffshandeln vara fortsatt drivande. Ökad investeringsvilja i ekonomin till följd av ljusare framtidsutsikter tros gynna proffsförsäljningen. Samtidigt råder osäkerhet om tillgång till flera material, där träprodukter är en varugrupp som står för en betydande del av branschens försäljning. Framåt hösten finns indikationer på att cement riskerar att bli en bristvara på grund av kraftigt minskad produktion i Sverige. Brist på cement riskerar att slå mot all typ av byggande där betong är en del av byggnationen. Vilket blir ett slag även mot byggmaterialhandeln.

– Det finns risk för en påtaglig materialbrist i branschen till hösten, både för träprodukter och cement. Brist av en komponent skapar hack i hela byggkedjan, utan material att bygga grunden går det heller inte att bygga huset, avslutar Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.