Nyheter

Byggnads förlorade övergångsmål

Byggnadsfirman Otto Magnusson anställde alla arbetare utom två ur ett företag som kort därefter gick i konkurs. Men det är ingen övergång av verksamhet, dömer Arbetsdomstolen. Därmed kan inte de två som lämnades utanför betraktas som avskedade.

Byggnads hade stämt byggnadsfirman Otto Magnusson och Sveriges Byggindustrier. Förbundet yrkade på 150 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av två betongarbetare. Byggnads gjorde gällande att männen hade avskedats utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning.

Våren 2008 anställde Otto Magnusson 20 av de 28 i personalen hos Skånsk Bostadsproduktion AB. På hösten försattes Skånsk Bostadsproduktion i konkurs. De 20 var alla snickare. Av de återstående åtta var sex tjänstemän och två betongarbetare.

Byggnads ansåg att det var fråga om en verksamhetsövergång av det slag som regleras i överlåtelsedirektivet, i anställningsskyddslagen och med samma innebörd i byggnadsavtalet. Vid verksamhetsövergång har alla anställda rätt att följa med. Byggnads gjorde gällande att de två betongarbetarna blev bortsorterade. I det ena fallet för att mannen var dödligt sjuk i cancer. I det andra fallet för att mannen var gammal.

Arbetsdomstolen noterar att 20 av 28 anställda är ”huvuddelen av arbetsstyrkan”. Men betyder det att Otto Magnusson tagit över verksamheten i överlåtelsedirektivets mening?

Det finns inga skriftliga avtal mellan bolagen om vare sig överlåtelse av tillgångar, entreprenader eller något annat. Inte heller har Byggnads försökt bevisa att det skulle finnas några muntliga avtal. Arbetsdomstolen prövar därför omständigheterna.

Efter sommarsemestern återvände byggnadsarbetarna till samma bygge som de tidigare arbetat på. Byggnads tolkar det som att Otto Magnusson tog över entreprenaden från Skånsk Bostadsproduktion. Men Arbetsdomstolen tror mer på arbetsgivarens påstående att det rörde sig om uthyrning av personal. Det finns en faktura som styrker det. En annan omständighet av betydelse är att Skånsk Bostadsproduktions arbetsledning fortfarande var intakt vid bygget strax efter semestern. Arbetsdomstolen finner det osannolikt att Otto Magnusson skulle ta pågående entreprenadarbeten formlöst. Det aktuella bygget avslutades dessutom av NCC. Inte heller tycks Otto Magnusson ha tagit över några materiella tillgångar från Skånsk Bostadsproduktion.

Sammantaget konstaterar Arbetsdomstolen att det inte skett någon verksamhetsövergång som ger arbetstagarna särskilda rättigheter. Därmed kan de två betongarbetarna inte anses ha blivit avskedade och Byggnads talan avslås. Förbundet får betala motpartens rättegångskostnader. Arbetsdomstolen är enhällig.

Första gången i Arbetsdomstolen

Otto Magnusson är en byggnadsfirma i Malmö och Lund som grundades redan 1928. Företaget ägs och drivs av tredje generationen, bröderna Dan och Ulf Magnusson. Man har nästan 200 anställda och en omsättning på 360 miljoner kronor. Det här var första gången bolaget stämdes i Arbetsdomstolen.

EU-regler styr bedömningen

Kan den rekrytering som Otto Magnusson gjorde av de flesta byggnadsarbetarna i Skånsk Bostadsproduktion klassas som en övergång av verksamhet? Arbetsdomstolen kommer i sin dom att ta hänsyn till de så kallade Spijkers-kriterierna.

Det var när Sverige gick med i EU som de arbetsrättsliga reglerna infördes om skydd för arbetstagarna vid övergång av verksamhet. EG-domstolen prövade i slutet av 1980-talet ett mål där det slogs fast att sju kriterier är särskilt viktiga när man ska bedöma om det rör sig om en övergång av verksamhet. Avgörande är om verksamheten bevarat sin identitet eller inte. För att ta reda på det granskar Arbetsdomstolen:

– vilken typ av verksamhet det är fråga om

– om några materiella tillgångar har tagits över

– hur stort värde övertagna immateriella tillgångar hade

– om den nya arbetsgivaren tagit över huvuddelen av de anställda eller inte

– om kunderna tagits över eller inte

– hur lika verksamheten var före och efter överlåtelsen

– hur lång tid verksamheten legat nere i samband med överlåtelsen.