Nyheter

Byggnotan i Vänersborg: <br></br> 4 miljarder

Stadsdelen Vassbotten i Vänerborg ska omvandlas från industri- och handelsområde till ett attraktivt bostadsområde intill kanalen. Under de närmaste tio åren ska 3-4 miljarder kronor satsas på att lyfta stadsdelen.

Totalt skapas runt 1 200 bostäder i det vattennära området i den centralt belägna stadsdelen Vassbotten. På östra sidan av Lilla Vassbotten mot hamnkanalen planeras för ett sammanhängande område med flerbostadshus.
Dessutom finns planer på ett nytt resecentrum med station för pendeltåg, regionbussar, lokalbussar och pendelparkering. Ovanpå resecentret planeras bostäder med utsikt över sjön Vassbotten och en direktkontakt med strandlinjen via hissar och trappor.

Ett konsortium med NCC, HSB, RL-Skand och Vänersborgs kommun har under det senaste året fört diskussioner kring hur Vänerborg ska utvecklas. Arbetet går nu in i nästa fas med att ta fram detaljplaner. Projektet kommer ut på samråd under senhösten 2008. Därefter startar detaljplaner för etappens olika delar.

Om allt går som planerat kan projekteringen starta andra halvåret 2009 och första spadtaget tas sommaren 2010.

Ett konsortium med NCC, HSB, RL-Skand och Vänersborgs kommun har under drygt ett år fört diskussioner och undersökt förutsättningarna till detta mycket omfattande stadsutvecklingsprojekt och nu kommit fram till den punkt när man på allvar sätter igång.

I totalprojektets först etapp kommer NCC att utföra byggnationen och HSB ansvara för utveckling av bostäderna.

Den första september bildade kommunstyrelsen i Vänersborg ett utvecklingsbolag tillsammans med RL-Skand AB rörande satsningen på Vassbottnen. RL-Skand AB ägs till lika delar av bolagen RL Nordic och Skandrenting AB.
RL Nordic AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till den österrikiska bankkoncernen Raiffeisen Bank AG. Skandrenting AB är ett helägt dotterbolag till Erik Selin Fastigheter AB, ESFAB.