Nyheter

Byggreglerna översätts till andra språk

Vi vill underlätta för utländska företag att bygga bostäder i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson som nu lovar att byggreglerna ska översättas till engelska och andra språk..

Nu ska det bli lättare för utländska företag att komma in på byggmarknaden. Regeringen ger Boverket i uppdrag skapa en webbplats där byggreglerna översatts till andra språk, först engelska.

I uppdraget ingår också att redovisa till regeringen vilka andra hinder utländska företag upplever.

Konkurrensen från utländska företag inom bostadsbyggnadssektorn är begränsad. Det finns flera orsaker till detta. Ett skäl till att många utländska aktörer väljer att inte lämna anbud i Sverige är att det är svårt att få fram relevant information om vilka byggregler som gäller.

Redan på SABO:s bostadsseminarium i Almedalen på måndagen berättade bostadsminister Peter Eriksson (Mp) att byggreglerna ska översättas till engelska för att underlätta för utländska aktörer som vill in på den svenska marknaden.

På torsdagen meddelade regeringen formellt att Boverket får i uppdrag att skapa en webbplats där byggreglerna översatts till andra språk. Till en början till engelska, men senare kan uppdraget utvidgas till fler språk. 

 – Vi vill underlätta för utländska företag att bygga bostäder i Sverige. En ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och att vi får fram fler bostäder snabbare, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Arbetet med att bygga upp, utveckla och underhålla webbplatsen ska bedrivas i samråd med relevanta aktörer inom bostads- och byggmarknaderna. Webbplatsen bör vara i drift inom ett år. I uppdraget ingår också att redovisa till regeringen vilka hinder utländska företag upplever och att undersöka behovet av ytterligare åtgärder.

Boverket ska samarbeta med berörda statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Kommerskollegium, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Trafikverket och länsstyrelserna samt kommuner och landsting.