Nyheter

Byggsektorn har ökat sin miljöpåverkan

Byggbranschen står för en ökad andel miljöpåverkan enligt Boverkets miljöindikator. Foto: Getty Images

Boverkets miljöindikator visar att utsläpp av växthusgaser ökar i byggsektorn. En utveckling som går i fel riktning med tanke på att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

När Boverket presenterar sina miljöindikatorer, som baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och där samtliga data gäller för 2017, framkommer att byggsektorn har ökat sin miljöpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Totalt sett var utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg- och fastighetssektorn cirka 18,1 miljoner ton år 2017 vilket var något högre än året innan, då de låg på cirka 17,6 miljoner ton. Ökningen beror på utsläpp från importerade byggprodukter eftersom utsläppen från den inhemska produktionen har minskat med ungefär två procent under samma period. Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) står för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2017.

När inhemsk produktion och import läggs ihop visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan sammanfattningsvis en trend med ökade utsläpp och användning jämfört med året innan. Den ökande trenden gäller för flertalet av de utvalda indikatorerna: växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning, enligt miljöindikatorn.

Sektorn stod även för 12 procent av Sveriges totala kväveoxidutsläpp, 23 procent av partikelutsläppen, 32 procent av energianvändningen samt 11 respektive 4 procent av användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Mängden genererat avfall stod för 31 procent. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder på grund av import av byggprodukter från andra länder. Av de miljöfarliga kemiska produkter sektorn använder importeras 87 procent.

Något annat som ökat är den totala användningen av energi i bygg- och fastighetssektorn, som ökat med 9 procent sedan 2008.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.