Nyheter

Byggstart för ny huvudbyggnad på Campus Ultuna i Uppsala

Nu har det första spadtaget tagits för HVC-Nord som blir det fjärde stora nybyggnadsprojektet i den omfattande förnyelsen av Campus Ultuna. Akademiska Hus satsar 630 miljoner kronor i de nya lokalerna som ska ge plats för forskning, utbildning, ledning och administration vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

 

HVC-Nord får en central placering på campus och omfattar ny- och ombyggnad i delar av det nuvarande Husdjursvetenskapligt centrum. Bland annat byggs nu ett nytt kvadratiskt sexvåningshus som med sitt strategiska läge vid grönstråket Almas Allé kommer att innehålla universitetets huvudentré. I entréhallen samlas alla servicefunktioner för studenter, anställda och besökare. Nybyggnaden ska också inrymma undervisningslokaler, ritsalar, hörsalar och kontor.

Till HVC-Nord kommer det nya forsknings- och utbildningsklustret Landskap och Samhälle att flytta. I klustret ingår institutionerna Stad och land samt Ekonomi inom fakulteten för Naturresurser och lantbruksvetenskap. I byggnaden ska även universitetets ledning och gemensamma administration sitta. 

– Det här är en välkommen investering i bättre arbetsmiljö för flera hundra medarbetare och studenter. Snart kan vi samla avdelningar som i decennier har arbetat utspridda över stora delar av campusområdet och i lokaler som med tiden har blivit allt mindre lämpliga för ändamålet och dessutom har stora brister vad gäller arbetsmiljön. Det gäller såväl för de båda institutionerna som för administrationen. Nu får vi kortare kommunikations- och beslutsvägar och det gör oss ännu effektivare. En fysisk närhet bidrar också till ökad kreativitet, samarbete och nytänkande, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor för SLU. 

– Nu läggs den sista stora pusselbiten på plats för det nya Campus Ultuna som kommer att göra SLU till en av de modernaste och mest kompletta kunskapsmiljöerna i landet, säger Hans Antonsson, regiondirektör för Akademiska Hus Uppsala.

Totalt investerar Akademiska Hus tre miljarder kronor i förnyelsen av området. Under 2011 färdigställdes de två utbildnings- och forskningsklustren BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum och bygget av det blivande Veterinär- och husdjurscentrum påbörjades. 

Syftet med campusomvandlingen i Ultuna är att fysiskt samla universitetets verksamheter i enlighet med den fakultets- och institutionsreform som genomfördes för ett antal år sedan. Det moderniserade och mer kompakta campusområdet kommer att öka möjligheterna till samarbete mellan universitetets olika verksamheter, ge en mer studentanpassad miljö och samtidigt innebära ett mer effektivt utnyttjande av lokalerna. Genom de energieffektiva nya byggnaderna kommer dessutom universitetets ekologiska fotavtryck att avsevärt reduceras i förhållande till idag.

HVC-Nord omfattar 23 000 m2 och planeras att stå klart årsskiftet 2014/2015. Inflyttning beräknas kunna ske våren 2015.