Nyheter

Byggstartsindex Mars 2012

Byggstartsindex per mars 2012 visar (-3%). Det är nu negativt för första gången sedan december 2009. Den trend vi sett har varit vikande till följd av minskad nyproduktion av bostäder. Dock visar projekteringsindex (+22%), vilket ger positiva förhoppningar om ett starkt byggande även framöver.

Byggstartsindex visar avmattning

Tendensen av nyproduktion av bostäder är fallande, men höll emot bra under första kvartalet 2012. Dock ser 2012 som helhet ut att vara klart sämre än 2011. På ROT sidan märker vi en ökad aktivitet under Q1, varför vi ser med viss tillförsikt på utvecklingen. 

På anläggningssidan är byggstartsvolymen forsatt svag med ett index på (-14%). Speciellt Q1 var svag i jämförelse med samma period 2011. Dock har vi kommunicerat en stark projekteringsvolym. I framför allt Stockholmsregion pågår flera större anläggningsprojekt, som ger en relativt god volym av pågående projekt.

Byggandet av offentliga och kommersiella lokaler sjunk från ett byggstartsindex på (+22%) till (+6%). Alltså ett dåligt Q1 2012 av byggstarter inom området. Vi följer utvecklingen noga då vi flaggat för en stark volym, men som nu blev ett svagt första kvartal. Starkt projekteringsindex (+25%).

Kontor och affärslokaler har den största ökningen.

Redan under andra halvan 2012tror vi på en återhämtning, styrt av ett starkt projekteringsindex, stabila bopriser, låg ränta samt en lugnare finansmarknad i Europa. 

En samlad bedömning är att fler kommer att känna av en dämpad byggstartsvolym under året. Speciellt de som är relativt sent in i byggprojekten. Addera alltid byggtid till grafer och kommentarer.   

Byggstartsindex i grafer uppdelat på byggnadsarter, byggkategorier och geografi

Byggstartsindex är ett rullande månadsindex, som mäter verkliga byggstarter och avvikelsen mellan innevarande 12 månaders period mot föregående 12 månaders period. Indextalet kan sen filtreras med urval av geografi, byggkategori samt byggnadsarter. 

Källdata: MSB ONLINE – Mitt Sverige Bygger