Byggprojekt

Campus Albano med hållbarhet i fokus

Skanska är en av entreprenörerna vid nya Campus Albano.

Inför bygget av tre nya fastigheter i området Campus Albano ställdes Skanska inför två stora utmaningar. Projektet skulle både vara helt digitalt och uppföras mitt i Stockholms nationalstadspark.
– Det har varit ett spännande och lärorikt projekt på många sätt, säger Daniel Räihä, projektchef på Skanska.

Granne med Carl Eldhs ateljé och med Brunnsvikens blåa vatten på ena sidan och Norra Djurgårdens skog och grönska på den andra uppförs nu Campus Albano i ett unikt läge i Stockholm. Hela området ska stå klart år 2023. Skanska och Akademiska Hus är nu inne i slutetappen i uppförandet av tre byggnader för lärande och forskning. Totalt omfattar de 65 000 kvadratmeter. Det är många intressenter som har haft synpunkter och inverkat på utformningen av projektet, enligt Anna Martin, projektområdeschef Mitt på Akademiska Hus.

– Det har varit en samverkan inte bara med entreprenören utan också med den omgivande samhället. En konsekvens av det är att de nya byggnaderna är ganska låga. De får inte sticka upp för mycket och störa karaktären i nationalstadsparken. Vi kommer också ha en ravin med ett vattendrag som tar hand om all dagvattenhantering för att bidra till den ekologiska mångfalden, säger hon.

Digitalisering

Tidigt i projektet satte man som mål att det skulle vara helt papperslöst. Digitaliseringsprocessen var en del i förfrågan i upphandlingen och ett av fokusområdena för samverkansprojektet med byggherren.

– Vi ville att det här skulle vara ett projekt i digitaliseringens framkant. Nu är det ett antal år sedan vi hämtade in anbuden men vi hade det som mål när vi skulle sätta ihop en strategi för projektet tillsammans med entreprenören, säger Anna Martin.

För Skanska har det inneburit att medarbetarna varit tvungen att ta till sig helt nya arbetssätt och digitala verktyg. Men efter en kortare inlärningsperiod har det inneburit stora effektiviseringsvinster, menar Erik Eriksson, produktionschef för projektet på Skanska.

– När man startar upp ett sådant här projekt är det viktigt att man bestämmer vilka verktyg vi ska jobba med. Det har varit väldigt framgångsrikt. Idag sker allt från inskrivningar, kvalitetsdokument, egenkontroller till arbetsberedningar helt digitalt. I princip har vi hittat digitala verktyg till alla arbetssätt som vi har kunnat nyttja i projektet.

Smartare arbetssätt

Det nya arbetssättet har inte bara påverkat det dagliga arbetet för Skanskas medarbetare. Även underentreprenörer har varit tvungna att ta till sig de digitala verktygen.

– Det har varit en utmanande resa. Inte bara för vår organisation utan även för våra underentreprenörer. De måste också ta till sig det nya arbetssättet. Det är nytt för oss alla. Verktygen är så nya att vi även har fått återkoppla till utvecklarna av programmen för att de ska fungera ute i byggproduktionen, fortsätter Erik Eriksson.

Under pandemin har digitaliseringen varit en fördel. Många möten har kunnat skötas digitalt och projektet har haft stor nytta av BIM-programmet med tredimensionella modeller och länkade ritningar. Alla åtgärder som behövt utföras på byggarbetsplatsen har man kunnat punkta upp och sedan har de kvitterats när de är klara.

– Vi har kunnat minimera fysiska möten på arbetsplatsen. Man behöver inte alltid vara ute själv och peka vad som ska göras utan det kan man till och med sköta hemifrån. Det är inte är helt nytt men vi måste utveckla arbetssättet och få alla att förstå nyttan med tekniken. Det är alltid ett motstånd i början, säger Daniel Räihä.

Nya Campus Albano

I projektet ingår tre nya byggnader i Campus Albano som sitter ihop och Akademiska Hus hyresgäst är Stockholms universitet. Det ska bli forskning- och lärandemiljöer med lärosalar, kontor och ett antal kommersiella lokaler som restaurang och café. Skanska fick den första delen av projektet under 2018. Totalt är det 65 000 kvadratmeter som uppförts. Två tredjedelar är redan överlämnade men ett hus återstår att färdigställa.

De tre husen är del i en större utveckling av hela området som även består av en fjärde universitetsbyggnad. Ett helt nytt campus byggs upp från grunden. Det är ett projekt som pågått under väldigt lång tid. I detaljplanen för Albano gjorde Akademiska Hus en kvalitetshandbok där man satte upp riktlinjer för projektet. I det arbetet involverades forskare från Stockholm Resilience Center för att ta fram en strategi för att bygga en socialekologisk stadsdel. Hållbarhet och ekologisk mångfald är några av ledorden i projektet.

– Tanken är att vi ska nyttja det som finns på platsen och ge tillbaka ett mer hållbart område. Det här var bara en grusplan när vi började. Vi kommer ge tillbaka grönska, skapa spridningsvägar för växter och djur genom området och återställa en del av Nationalstadsparken. Vi har tillexempel sedumtak med speciella habitat för att passa olika insekter. Det har varit en viktig del i uppförandet av det nya campuset för oss på Akademiska Hus, säger Anna Martin.

Hållbarhet i fokus

För att minska miljöpåverkan under själva byggprocessen med Campus Albano har Skanska arbetat aktivt med att återvinna och återbruka avfall och överblivet material som exempelvis olika typer av plaster och spillmaterial från undertaken.

– Det här är krav som inte fanns när avtalet skrevs men under projektets gång har miljöfrågorna blivit ännu viktigare. Vi försöker anpassa oss hela tiden och hitta nya smarta sätt att bygga på ett miljövänligt sätt, säger Daniel Räihä.

De nya byggnaderna är också till stor del självförsörjande på värme och kyla med hjälp av ett omfattande geoenergilager. Det består av 110 borrhål som är 350 meter djupa. En annan viktig aspekt för att bli självförsörjande på el energi är att man bygger väldigt täta hus. Värmen och kylan stannar kvar i byggnaderna.

– Det har varit en av de stora utmaningarna att få husen så täta som möjligt. Men vi har lyckat skruva på alla detaljer för att få fram väldigt bra värden, säger Daniel Räihä.

Områdets unika placering har påverkat utformningen av det nya campuset. De nya byggnaderna som Skanska uppför på uppdrag av Akademiska Hus är terrasserade och relativt låga för att det inte ge ett störande visuellt avtryck på platsen. En rundvandring i de nya lokalerna visar på ljusa och öppna utrymmen. Från takterrassen som studenterna kommer ha tillgång till ser man ut över Brunnsvikens vatten och Hagaparkens grönska.