Nyheter

Carlgren vill skärpa energikraven

Miljöminister Andreas Carlgren flaggar för att energikraven för nybyggnation kan skärpas redan under 2011. Därmed kan de energikrav som just trätt i kraft bli kortlivade.

Regeringen har satt som mål att energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent till 2020. Flera byggbolag, bland annat Skanska, har pekat på att regeringen bör kunna höja ribban ytterligare.

— Många kommuner runt om i landet sätter betydligt högre krav för energireduceringen i nya bostäder, säger Johan Gerklev, miljöchef för Skanska Sverige.

Allt fler byggherrar väljer att miljöprofilera sina byggprojekt och lägger sig därmed under Boverket energikrav.
— Visst finns det utrymme att skärpa energikraven ytterligare. Boverket har fått i uppdrag att se över BBR-reglerna och föreslå en skärpning till 2011, säger Andreas Carlgren.

Han tog upp frågan under torsdagens seminarium om hållbara städer som regeringen anordnade. De nu gällande energikraven för nybyggda hus trädde i kraft den 1 februari. Fram till den 1 januari 2010 så är det även möjligt att bygga efter de gamla normerna.

Nikolaj Tolstoy, chef för bygg- och förvaltningsenheten på Boverket, påpekar att de nya BBR-reglerna som just införts måste utvärderas innan det är aktuellt att göra ytterligare förändringar.

— Detta gör att det dröjer tills nästa år innan vi ser ett större antal hus som byggs med de nya reglerna och som vi därmed kan utvärdera. Innan dess får vi försöka få en uppfattning om effekterna av de skärpta BBR-reglerna genom att diskutera med kommunerna och byggbolagen, säger Nikolaj Tolstoy.

Energikraven är numera betydligt tuffare om byggnaden värms med el, jämfört andra värmekällor. Dessutom är de uppdelade i tre klimatzoner istället för två.

Nikolaj Tolstoy tror att energikraven i framtiden kommer att delas upp ytterligare beroende på byggnadstyp så att exempelvis flerbostadshus och småhus får olika regler.

— Flerbostadshus har exempelvis färre ytterväggar sett till husytan, vilket påverkar energiläckaget. Det är därmed rimligt att småhusen får lite lindrigare krav, säger Nikolaj Tolstoy.