Cementa

Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite

Cementas anläggning i Slite. Foto: Henrik Ekberg

Mark- och miljödomstolen beslutade i dag att ge Cementa tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland.
– Dagens besked är mycket glädjande för oss, våra medarbetare, och för hela Sveriges bygg- och anläggningssektor, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Det för branschen så efterlängtade tillståndet gäller till och med utgången av år 2022 och fyra år framåt. Tillståndet omfattar brytning av kalksten inom tidigare tillståndsgivna täktområden.

I domslutet skriver Mark- och miljödomstolen ”Myndigheter och enskilda har invänt mot att Cementas utredning till stöd för ansökan inte tar hänsyn till påverkan som täktverksamheten, och framförallt bortledningen av grundvatten, i Slite hittills har haft. Mark- och miljödomstolen har ansett att miljökonsekvenserna ska bedömas utifrån den påverkan som verksamheten har under tillståndstiden om fyra år, och att prövningsunderlaget möjliggör en sådan bedömning. Det har enligt domstolen därmed inte funnits skäl att avvisa Cementas ansökan.”

”Tryggar cementförsörjningen”

– Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite, säger Karin Comstedt Webb.

Det fyraåriga tillståndet ska, enligt Comstedt Webb, fungera som en brygga till dess att ett långsiktigt tillstånd finns på plats.

Domstolen bedömer att de närliggande Natura 2000-områdena inte kommer att skadas av täktverksamheten och beviljar därmed ett så kallat Natura 2000-tillstånd. Domstolen skriver vidare att ”kalkstensbrytningen i Slite behövs för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, och att det föreligger förutsättningar för att bevilja undantag från bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för grundvatten.” Cementa har åtagit sig att vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna för grundvattenförekomsten.

”Har redovisat tillräckligt underlag”

För tillståndet har domstolen föreskrivit villkor med syfte att begränsa de störningar för miljön och människor som verksamheten kan orsaka, bland annat i fråga om buller och vibrationer.

Domstolen har funnit att täktverksamheten inte kommer att påverka möjligheten till fortsatt driftsäker allmän vattenförsörjning, och inte heller möjligheten till vattenuttag ur enskilda brunnar i täkternas relativa närhet.

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert.

Cementa arbetar sedan sommaren 2021 parallellt med en ansökan om ett längre täkttillstånd, som ska gälla i omkring 30 år och säkerställa långsiktiga förutsättningar för en trygg cementförsörjning. Cementa planerar att lämna in den ansökan under 2023.

Detta har hänt:

 • 17 januari 2020: Mark och miljödomstolen bifaller Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalk i 20 år. Ärendet överklagas av bland annat Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
 • 6 juli 2021: Mark och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt tillstånd med motiveringen att man inte har tillräckligt med underlag för att bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten. Tillståndet löper ut 31 oktober.
 • 10 augusti: Regeringen förlänger Cementas tillstånd för cementbrytning i Slite med åtta månader, på grund av de stora samhällskonsekvenser ett stopp skulle innebära. Tillståndet utsträcks i tid, men inte i volym.
 • 25 augusti: Högsta domstolen väljer att inte meddela prövningstillstånd för fortsatt kalkbrytning i Slite.
 • 16 september: Lagrådet godkänner inte lagförslaget som ska ge Cementa ett tidsbegränsat tillstånd att bryta kalk i åtta månader.
 • 21 september: Regeringen väljer att gå vidare med förslaget om undantagslag för Cementa, trots Lagrådets skarpa kritik. Regeringen lämnar proposition till riksdagen.
 • 21 september: Cementa lämnar in ansökan om akut tillstånd för kalkstensbrytning för tre år.
 • 29 september: Riksdagen röstar ja till den tillfälliga ”Cementa-lagen” som innebär en lagändring i miljöbalken och som ger regeringen möjlighet att förlänga Cementas tillstånd att bryta kalk.
 • 22 oktober: Cementa förbereder för ransonering av cement.
 • 1 november: Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite upphör. Verksamheten fortsätter med befintligt kalklager.
 • 18 november: Regeringen ger Cementa tillfälligt tillstånd att bryta kalk till 31 januari 2022. Ett tillstånd som sedan överklagas av flera miljöorganisationer, bland annat Naturskyddsföreningen och Föreningen Urbergsgruppen.
 • 19 april 2022 lämnar Cementa in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett fyraårigt tillstånd att bryta kalk i Slite.
 • 24-27 oktober hölls huvudförhandlingen om Cementas korta tillståndsansökan.
 • 7 december slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Cementas tillfälliga tillstånd att bryta kalk strider inte mot någon rättsregel.