Nyheter

Centerpartiet


1. Vilken valfråga är viktigast för er när det kommer till bostadsbyggandet?

2. Hur ska ni göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden?

3. Tycker ni att amorteringskravet i sin nuvarande form bör ändras? Motivera varför/varför inte.

4. Vilka åtgärder vill ni se för att minska antalet olyckor inom byggbranschen?

5. Hur ska kompetensbristen inom byggbranschen lösas?

6 Bostadsmarknaden är i gungning och bostadsbyggare har svårt att sälja sina nyproducerade bostäder. Hur kunde det bli så? 

7 Och hur ska trenden brytas?

8. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att byggbranschen ska bidra till att Sverige ska nå klimatmålet år 2045?

9. Hur ser ni på reavinstskatten i dess nuvarande form?

10. Avsluta meningen på valfritt sätt: ”Om två år hoppas jag att…”1. Byggtakten måste öka och drivas av efterfrågan, inte av stöd och subventioner. Det kräver flera olika åtgärder. Dels regelförenklingar så att fler bostäder byggs, sänkta flyttskatter och tolkningar av nedskrivningsreglerna som inte omöjliggör nybyggnation i landsbygdskommuner.

2. Centerpartiet har lyft att man bör se över möjligheten att införa ett riktat bosparande för unga, för att fler tidigare i livet ska kunna sätta undan pengar till en bostad. För att ett sådant system ska vara effektivt behöver det riktas till unga med mindre gynnsamma ekonomiska förutsättningar. Genom utökad skattebefrielse av andrahandsuthyrning hoppas vi kunna frigöra fler privatbostäder och biutrymmen.

3. Det första amorteringskravet var nödvändigt, och hade ett brett stöd i riksdagen. Men det var förhastat av regeringen att nästan omedelbart rusa vidare med nästa amorteringskrav. De skärpta amorteringskraven har vi kritiserat, och vi står fast vid den kritiken. Nu är de införda och behöver utvärderas. Därefter är vi beredda att förändra eller ta bort dem.

4. Vi vill se ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Kunskap och uppföljningar är helt avgörande, liksom forskning och tillämpning av ny kunskap. I exempelvis byggbranschen har man arbetat aktivt och medvetet för att minska arbetsolyckorna. Det visar att systematiskt förebyggande arbete mot dödsolyckor ger resultat. Men fortsatt arbete behövs.

5. Vi ser i dag att bristyrkena blir fler samtidigt som många, inte minst människor som kommit till Sverige från andra länder, har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Här gäller att vägleda människor så att de kan få rätt utbildning. Yrkesinriktad SFI är ett bra exempel. Kommuner och regioner behöver arbeta för att erbjuda yrkes- och vuxenutbildningar som behoven. Naturligtvis i samarbete och dialog med branschen. Vi ser också stora möjligheter med ökat industriellt byggande som kan skapa nya typer av jobb i byggsektorn.

6. Till viss del beror det givetvis på de stora prisökningar som skedde under ett antal år. Priserna och hushållens belåningsgrad kunde inte fortsätta öka i den takten hur länge som helst. Men givetvis spelar amorteringskraven, och då inte minst det skärpta amorteringskravet in. Och vi är fortsatt kritiska till att det skärpta kravet infördes så snabbt, och utan att det första amorteringskravet hade utvärderats.

7. Det behövs breda blocköverskridande bostadssamtal. Till det hör en översyn av amorteringskraven, men också av skatterna på bostadsområdet, reavinstskatten och ränteavdragen. Liksom hyresmarknaden. Om vi kan få till stånd långsiktiga spelregler kan vi öka rörligheten och få en bättre fungerande bostadsmarknad. Det är dock inte aktuellt att återinföra fastighetsskatten.

8. Vi ser stor potential i att använda trä som byggmaterial, och där går utvecklingen snabbt just nu. Men det är också viktigt att cementindustrin vidtar åtgärder för att kraftigt sänka sina utsläpp. Centerpartiet lanserade nyligen förslag som innebär satsningar på CCS-tekniken och negativa nettoutsläpp av klimatgaser. Vi ser positivt på en modell där man finner långsiktiga styrmedel för att ställa om byggsektorn, exempelvis genom att ställa tydliga och långsiktiga klimatkrav så att branschen vet vilka spelregler som gäller. Energieffektivisering vid uppvärmning av bostäder, samt installationer av nya typer av belysning har en stor potential.

9. Reavinstskatten behöver finnas med i en blocköverskridande överenskommelse. Den är en del av de flyttskatter som är för höga i Sverige, och som leder till bristande rörlighet på bostadsmarknaden. Den bidrar till att många drar sig för att byta bostad, trots att de skulle behöva.

10. ”…Alliansregeringen kan börja leverera de reformer som vi enades om i de blocköverskridande bostadssamtalen direkt efter valet.”