Nyheter

Concent överklagar dom om sponsoravtal

 Tingsrätten gav Örebro Hockey rätt, och beslutade att fastighetsbolaget Concent AB skulle betala ut en miljon kronor plus skatter i sponsorpengar till SHL-klubben. Nu har bolaget överklagat domen till Svea hovrätt.

Tvisten mellan Concent AB och Örebro Hockey gäller ett sponsoravtal från säsongen 2016/2017. Concent har hävdat att sponsoravtalet undertecknades av dåvarande huvudägaren Mikael Fahlander utan att han varit behörig att göra det, och att det därför inte ska gälla.

Concent yrkar nu att hovrätten meddelar prövningstillstånd. Bolaget yrkar att rätten ogillar Örebro Elithockey AB:s talan i dess helhet, avslår Örebro Elithockey AB:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader och tillerkänner bolaget full ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten. Bolaget yrkar också ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.

Enligt en dom från den 26 juni 2019 i Stockholms tingsrätt ska Concent AB betala 1 246 200 kr jämte ränta till Örebro Elithockey AB. Concent AB ska också ersätta Örebro Elithockey AB för dess rättegångskostnader. 

Concent har begärt anstånd till den 6 september för att inkomma med grunderna för överklagandet.