Krönikor & Debatt

”Dags att sätta stopp för svartjobben i byggsektorn”

Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna och Jeanet Corvinius, ordförande, Byggcheferna. Foto: Ledarna
Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna och Jeanet Corvinius, ordförande, Byggcheferna. Foto: Ledarna

Drygt hälften av cheferna i byggbranschen anser att arbetskriminalitet förekommer, enligt en ny rapport av Ledarna och Byggcheferna, som i nedan debatt-artikel tycker att nya regeringen behöver vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Arbetslivskriminalitet är ett växande samhällsproblem som riskerar att erodera den svenska arbetsmarknadsmodellen. Ledarna, Sveriges chefsorganisation har undersökt i vilken utsträckning arbetslivskriminalitet påverkar chefer i olika branscher. I byggbranschen är det drygt hälften av cheferna som menar att arbetslivskriminalitet förekommer i någon omfattning.

Det vanligaste brottet är nyttjandet av svart arbetskraft, det är till och med något vanligare än brott mot arbetsmiljölagstiftningen, som chefer inom andra branscher bedömer vara det vanligaste brottet.

Byggbranschen är en mycket betydande del av samhällsekonomin. Byggindustrin sysselsätter omkring 350 000 anställda, men är betydligt fler om man även räknar in de verksamheter som är direkt eller indirekt kopplade till byggindustrin. Det är en samhällsbyggande bransch som bidrar till välfärdsutvecklingen och moderniseringen av landet.

Ledarna har länge engagerat sig i frågor kopplat till arbetslivskriminalitet. Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, har upprepade gånger uppmärksammat problemet. Ledarna var även involverade i Byggmarknadskommissionen, byggbranschens initiativ för att kartlägga och analysera kriminalitet inom byggsektorn.

De människor som jobbar svart lever i en tillvaro där de kanske inte får ut sin lön, inte tjänar in någon pension och saknar försäkringar. De får ofta utföra de farligaste uppgifterna och får ofta de längsta arbetspassen. Lägg därtill att de som jobbar vitt förlorar sina jobb till oseriösa entreprenörer som kan prisa in sig med lägre bud. Om seriösa byggföretag går omkull tar de ojusta över marknaden. Problemen påverkar hela samhället eftersom stora summor går förlorade i uteblivna skatteintäkter.

Den nytillträdda regeringen, inte minst arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, behöver nu vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten i byggbranschen. Byggmarknadskommissionen har lagt flera viktiga förslag om att minska sekretessen mellan myndigheter, bryta sekretessen på företagens skattekonton, intensifiera tillsynen av utstationeringsregistret, korta handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna samt utveckla ID06-systemet. Utöver detta så måste ledarskapet uppvärderas. För att bryta den nedåtgående spiralen är cheferna i denna hårt ansatta bransch helt centrala. Vi på Ledarna ser att det krävs flera åtgärder.

  • säkerställ att det finns en visselblåsarfunktion så att man tryggt kan rapportera missförhållanden
  • ge chefer tillgång till stödfunktioner för att minska det administrativa ansvaret. Chefer måste få vara chefer, för mycket administration äter upp chefens tid och gör det svårare att upptäcka fusk
  • ta bort uppgifter som inte hör till uppdraget så att ledarskapet renodlas 
  • se till att chefer, oavsett nivå, har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte
  • granska organisationen och chefernas förutsättningar. Man ska kunna vara en bra chef som håller över tid
  • synliggör chefers arbetsmiljö. Arbetsgivare ska förebygga alltför hög arbetsbelastning också för chefer.
  • se över processer och struktur så att uppdraget upplevs hanterbart

När vi gör det möjligt för chefer att utöva ett gott ledarskap kommer det att löna sig för samhället i stort.

/Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna och Jeanet Corvinius, ordförande, Byggcheferna

Om undersökningen Ledarna skickar varje år en enkät till sina medlemmar för att kunna ge dem bra service när det gäller lönefrågor och andra arbetsrelaterade frågor. Denna rapport är baserad på svar på de frågor i Ledarnas enkät 2021 som (bland annat) handlade om förekomsten om arbetslivskriminalitet. Drygt 28 300 medlemmar svarade på frågorna om arbetslivskriminalitet, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent. Läs hela rapporten här.